Reye Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Reye sendromu çocukluk ve ergenlikte görülen nadir bir hastalıktır. Esas olarak 18 yaşın altındaki bireyleri, özellikle de yaklaşık dört ila 12 yaş arasındaki çocukları etkiler. Nadir durumlarda, bebekler veya genç yetişkinler etkilenebilir.

Haber Merkezi / Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Ancak, Reye sendromunun başlangıcı ile çocuklarda veya ergenlerde, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları (örn. influenza B) veya bazı durumlarda suçiçeği (varisella) olmak üzere belirli viral hastalıkları olan aspirin içeren ilaçların (salisilatlar) kullanımı arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Herhangi bir organ sistemi etkilenebilse de, Reye sendromu esas olarak karaciğerde belirgin, yağlı değişiklikler ve beynin ani (akut) şişmesi (beyin ödemi) ile karakterizedir.

İlişkili semptomlar ve bulgular arasında şiddetli, sürekli kusmanın aniden başlaması; kanda belirli karaciğer enzimlerinin yüksek seviyeleri (hepatik transaminazlar); kanda alışılmadık derecede yüksek miktarda amonyak (hiperamonyemi); bilinç bozuklukları; beyinde kontrolsüz elektriksel aktivitenin ani atakları (nöbetler); ve/veya diğer anormallikler, bazı durumlarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Aspirin içeren ajanların kullanımı ile Reye sendromu gelişimi arasındaki potansiyel ilişki nedeniyle, grip veya suçiçeği gibi viral enfeksiyonlardan etkilenen 18 yaş altı bireylerde bu tür ilaçların kullanımından kaçınılması önerilir.

Reye sendromunun belirtileri genellikle viral bir hastalıktan sonra, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonundan (örneğin, influenza B virüsüyle) veya bazı durumlarda suçiçeğinden (varisella) sonra başlar. Daha az yaygın olarak, Reye sendromu influenza A veya kızamıkçık gibi diğer viral ajanlarla enfeksiyondan sonra da gelişebilir. (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bu raporun “Nedenler” bölümüne bakın.)

Viral enfeksiyonun başlamasından yaklaşık üç ila beş gün sonra, etkilenen çocuklar ani, sürekli, kontrol edilemeyen kusma yaşarlar. Bilinç bozuklukları aynı anda başlayabilir veya saatler içinde gelişebilir. Bu tür anormallikler genellikle sinirlilik, huzursuzluk, yönelim bozukluğu, uyuşukluk ve hafıza bozukluğunu içerir. Bazı çocuklar bilinç kaybına ilerlemeden uyuşuk kalabilir.

Diğer vakalarda, nörolojik bozulma hızla ilerleyerek çevrenin farkında olmama (stupor); bilinçsizlik ve tepkisizlik durumu (koma); göz bebeklerinin genişlemesi (midriyazis); hızlı, sığ solunum (taşipne); hızlı kalp atışı (taşikardi); ve belirli reflekslerin kaybı (örn. derin tendon, göz bebeği, okülosefalik) ile sonuçlanabilir. Şiddetli nörolojik işlev bozukluğu ayrıca beyinde kontrol edilemeyen elektriksel bozukluklara (nöbetler); beynin belirli bölgelerine zarar verdiğini gösteren anormal duruşa (deserebre veya dekortikasyon rijiditesi); ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir.

Karaciğerin yağlı dejenerasyonuyla ilişkili bulgular arasında karaciğerin büyümesi (hepatomegali) ve karaciğerin bozulmuş işlevini gösteren belirli karaciğer enzimlerinin (hepatik transaminazlar) anormal derecede artmış seviyeleri yer alabilir. Ancak, genellikle karaciğer disfonksiyonuyla ilişkili bir bulgu olan sarılık, bozukluğu olan kişilerde genellikle görülmez (anikterik) veya minimaldir. Sarılık, kanda aşırı miktarda pigment bilirubin birikmesi nedeniyle cilt, gözler ve mukoza zarlarında sarımsı renk değişikliğinin olduğu bir durumdur.

Reye sendromu olan bireylerde hastalığın şiddeti son derece değişken olabilir. Tıbbi literatürdeki raporlara göre, etkilenen bazı bireylerde hastalık ilerlemesi olmadan hafif semptomlar olabilir. Ancak, yukarıda tartışıldığı gibi, bozukluğu olan diğer kişilerde potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açan hızlı nörolojik bozulma gelişebilir. Araştırmacılar, değişen şiddet seviyelerine dayalı bir klinik evreleme sistemi önerdiler; I, II ve III. Dereceler nispeten hafif ila orta şiddette hastalığı, IV ve V. Dereceler ise daha şiddetli hastalığı ifade ediyor.

Reye sendromunun spesifik nedeni hala bilinmemektedir. Ancak araştırmacılara göre, durumun başlangıcı ile çocuklarda veya ergenlerde belirli viral hastalıklara sahip aspirin içeren ilaçların (salisilatlar) verilmesi arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu genellikle influenza B virüsü veya suçiçeği (varisella) kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarını içerir. Daha az yaygın olarak, Reye Sendromunun gelişimi influenza A, herpes simpleks, kızamıkçık veya Epstein-Barr gibi diğer viral enfeksiyonlarla ilişkili olarak bildirilmiştir.

Reye sendromuyla ilişkili birincil semptomlar ve bulgular, karaciğerin belirgin, yağlı değişimlerinden, bozulmuş karaciğer fonksiyonlarından ve beyin dokularında anormal sıvı birikiminden (beyin ödemi) kaynaklanmaktadır; bu da sıvı basıncının artmasına ve beyin dokusunun potansiyel olarak sıkışmasına yol açabilir. Reye Sendromu olan bireylerde, karaciğerin dejeneratif değişimleri karaciğer hücrelerinin (hepatositler) yağlı bileşiklerle (örneğin, trigliseritler) anormal infiltrasyonuyla ilişkilidir. Ek olarak, daha az bir ölçüde, dalağın, pankreasın, istemli (iskelet) kasların, kalp kasının (miyokard) ve/veya böbreklerdeki idrarı toplayan ve ileten tübüler yapıların (renal tübüller) yağlı infiltrasyonu olabilir.

Araştırmacılar, Reye sendromunda altta yatan birincil kusurun, karaciğer (hepatik) mitokondriyal enzimlerinin (örneğin, ornitin transkarbamilaz [OTC], karbamil fosfat sentaz [CPS], pirüvat dehidrogenaz [PDH]) azalmış aktiviteleri ile mitokondrilerin anormal işleyişi olduğunu öne sürüyorlar. Ancak, bu tür mitokondriyal işlev bozukluğunun nedeni bilinmemektedir. Mitokondriler, hücre metabolizmasında ve diğer süreçlerde işlev gören hücre çekirdeklerinin dışında bulunan küçük, çubuk benzeri yapılardır (organeller). Çeşitli enzimler içerirler ve hücresel enerjinin üretiminde birincil yerler olarak görev yaparlar. Enzimler, belirli kimyasal reaksiyonların hızını artıran proteinlerdir. “Metabolizma” terimi, vücutta meydana gelen tüm kimyasal süreçleri ifade eder.

Devam eden araştırmalar, birkaç metabolik bozukluğun veya doğuştan metabolizma hatalarının Reye sendromuyla (sözde “Reye benzeri hastalıklar”) ilişkili semptomları taklit eden semptomlara yol açabileceğini belirlemiştir. Reye Sendromunda görülenlere benzer semptomlara ve bulgulara neden olabilen metabolik bozukluklar arasında belirli üre döngüsü bozuklukları (UCD’ler), organik asidüriler ve yağ asidi metabolizmasındaki anormallikler bulunur.

Araştırmacılara göre, Reye sendromu, beyinde açıklanamayan akut şişmeye dair kanıtlarla birlikte şiddetli, sürekli kusma yaşayan tüm bebeklerde, çocuklarda veya ergenlerde şüphelenilmelidir. Durum, hastanın tam öyküsü, kapsamlı klinik değerlendirme, karakteristik fiziksel bulgular ve özel laboratuvar testlerinin sonuçlarına dayanarak teşhis edilebilir.

İlk testler, kanda belirli karaciğer enzimlerinin (örneğin, aspartat transaminaz [AST], alanin transaminaz [ALT]) yüksek seviyelerini ortaya çıkaran karaciğer kimyası testlerini (AST ve ALT testleri) içerebilir. Bu testlerin sonuçları genellikle birkaç saat içinde elde edilebilir ve bu enzimlerin yüksek seviyeleri Reye sendromunu güçlü bir şekilde düşündürür.

Reye sendromlu bazı bireylerde, beyin omurilik sıvısının (BOS) analizi artan basıncı doğrulayabilir. (BOS, beynin dört boşluğunda [ventriküller], omuriliği içeren kanalda [spinal kanal] ve beyni ve omuriliği çevreleyen koruyucu zarların katmanları arasındaki boşlukta [meninksler] [yani, subaraknoid boşluk] dolaşan sulu koruyucu sıvıdır.) Ek olarak, kan çalışmaları tipik olarak belirli kas enzimlerinin (örneğin, kreatin kinaz) ve mitokondriyal enzim glutamat dehidrogenazın yüksek seviyelerini ortaya koyar.

Ayrıca, kanda önemli ölçüde artmış amonyak seviyeleri de olabilir (hiperamonyemi), ancak bu oldukça değişken bir bulgudur. (Yukarıda belirtildiği gibi, amonyak, beyin için toksik olabilen protein metabolizmasının bir yan ürünüdür.) Kan çalışmaları ayrıca belirli bir kan pıhtılaşma faktörünün (hipoprotrombinemi) düşük seviyelerini de ortaya çıkarabilir. Tıbbi literatürdeki raporlara göre, kanda önemli ölçüde yüksek amonyak seviyeleri ve/veya hipoprotrombinemisi olan ve K vitamini tedavisine yanıt vermeyen etkilenen bireylerin komaya ilerleme olasılığı artabilir.

Bozukluğu olanlarda, laboratuvar testleri genellikle pirüvat dehidrogenaz (PDH), ornitin transkarbamilaz (OTC) ve karbamil fosfat sentaz (CPS) gibi karaciğer (hepatik) mitokondriyal enzimlerinin aktivitelerinde azalma olduğunu da ortaya koymaktadır. Araştırmacılar, CPS ve OTC’nin enzim aktivitelerinde edinilen azalmaların kan amonyak seviyelerinde artışa (hiperamonemi) yol açabileceğini belirtmektedir. (Her iki enzim de yukarıda tartışılan “üre döngüsünün” bir parçası olarak işlev görmektedir.)

Laboratuvar testleri ayrıca, özellikle küçük çocuklarda, kandaki basit şeker glikozunun (hipoglisemi) seviyelerinin azaldığını doğrulayabilir. BOS analizi ayrıca hipoglisemiyi yansıtan düşük glikoz seviyelerini (hipoglikoraşi) ortaya çıkarabilir. Araştırmacılara göre, genç hastalarda mevcut olabilecek altta yatan metabolik bozuklukları ekarte etmeye veya tespit etmeye yardımcı olmak için tanısal tarama testleri yapılmalıdır.

Ek olarak, özellikle bir ila iki yaşından küçük çocuklarda, altta yatan metabolik veya toksik karaciğer bozukluklarını ortadan kaldırmaya veya doğrulamaya yardımcı olmak için karaciğer biyopsisi önerilebilir. Karaciğer biyopsisi, küçük karaciğer dokusu örneklerinin cerrahi olarak çıkarılmasını (biyopsi) ve mikroskobik değerlendirmesini içerir. Reye sendromu olanlarda, karaciğer biyopsisi genellikle karaciğer hücreleri içinde belirli yağlı bileşiklerin (örn. trigliseritler) anormal birikimini ve karaciğer mitokondrisinin yapısal değişikliklerini ortaya çıkarır.

Tıbbi literatürdeki raporlara göre, tedavinin temelini erken tanı, gerektiğinde yoğun bakıma erken başvurulması, metabolik anormalliklerin düzeltilmesi ve beyin ödemi sonucu kafatası ile beyin arasındaki basınç artışının (kafatası içi basıncı [KİB]) önlenmesi veya kontrol altına alınması oluşturmaktadır.

Kullanılan özel tedaviler, hastalığın şiddetine ve ilerlemesine bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. Örneğin, hafif hastalığı olan çocuklarda (örn. Derece I şiddet), tedavi öncelikle yakın gözlemden oluşabilir. Ancak, daha şiddetli hastalığı olanlarda yoğun, acil tedavi gerekebilir. Bu tür önlemler arasında hayati fonksiyonların sürekli izlenmesi (örn. kan dolaşımı, sıvı/elektrolit dengeleri, solunum); damar yoluyla sıvı, elektrolit ve glikoz verilmesi (intravenöz); ve/veya solunuma yardımcı olmak için bir respiratör kullanımı yer alabilir.

ICP seviyeleri de yakından izlenmelidir ve beyin ödemini kontrol etmeye ve ICP’yi azaltmaya yardımcı olmak için belirli ilaçlar (örn. mannitol, deksametazon) uygulanabilir. Ek önlemler arasında bir antibiyotik (neomisin) lavmanı ve kandan amonyağın uzaklaştırılmasını destekleyen bir ajan (örn. laktuloz) uygulanması; kan pıhtılaşma anormallikleri için K vitamini tedavisi veya transfüzyonları (örn. trombosit veya taze dondurulmuş plazma ile) yer alabilir; soğutma battaniyesi veya anormal derecede yüksek vücut sıcaklığını (hipertermi) dengelemeye veya önlemeye yardımcı olmak için diğer yöntemlerin kullanımı; ve/veya diğer önlemler. Bozukluğu olan bazı bireyler için ek semptomatik ve destekleyici önlemler de önerilebilir.

Araştırmacılar, terapinin başlangıcında kalan bilişsel etkiler ile nörolojik bozulmanın şiddeti arasında bir korelasyon olduğunu belirtmektedir. Hafif hastalığı olanlarda (örneğin, Derece I şiddet) genellikle tam bir iyileşme görülür. Ancak, daha şiddetli hastalığı olan kişilerde zihinsel engellilik, kavram oluşturma ve görsel ve motor bütünleştirme zorlukları veya diğer ilişkili anormallikler gibi kalan nörolojik etkiler görülebilir.

Reye sendromu atağı geçirdiğinden şüphelenilen hastalara ağrı kesici ilaçlar reçete edilirken çok dikkatli olunmalıdır. Hastalar ve aileleri, belirli ağrı kesici ilaçları seçme nedenlerini doktorlarıyla gözden geçirmelidir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir