Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığı, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te değişikliğe gitti. Değişiklik, Danıştay 10. Dairesi’nin 2020’de bu yönde verdiği karar doğrultusunda yapıldı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) yönetmeliğin 3, 4, 5, 8, 9 ve 10’uncu maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açmıştı. Ancak Danıştay, “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresini oy birliğiyle iptal etmişti.

Danıştay’ın iptaline konu olan hüküm, “il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” belirlenmesini öngörüyordu.

Yönetmeliğin ‘toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlenmesini’ içeren üçüncü maddesinin birinci fıkrasının ‘a bendinde’ yer alan “vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ifadesini, “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” olacak şekilde değiştirdi. ‘Ç bendinde’ yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresini de yürürlükten kaldırdı.

Söz konusu değişiklik sonrasında madde şöyle oldu:

Madde 3: Toplantı Yeri ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahının Belirlenmesi

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.

a) İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde ve Kanunun 22’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu düzeni ve genel asayişin temini bakımından zorunluluk olan hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yıl içerisinde aynı usulle değiştirilebilir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir.

b) Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Ayrıca, kuvvet talep edilecek askeri birlik komutanlığına da bildirilir.

c) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra geçerli olur.

ç) Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir.

Paylaşın