Lenfomatoid Granülomatoz Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Lenfomatoid granülomatoz, lenfositler (lenfoproliferatif bozukluk) adı verilen beyaz kan hücrelerinin aşırı üretimi (çoğalması) ile karakterize edilen nadir bir hastalıktır. Anormal hücreler dokulara sızar ve birikir (lezyonlar veya nodüller oluşturur). Lezyonlar veya nodüller bu dokulardaki kan damarlarına zarar verir veya yok eder. 

Haber Merkezi / Lenfomatoid granülomatozda en sık akciğerler etkilenir. Semptomlar sıklıkla öksürük, nefes darlığı (nefes darlığı) ve göğüste sıkışmayı içerir. Deri, merkezi sinir sistemi, böbrekler ve karaciğer gibi vücudun diğer bölgeleri de sıklıkla etkilenir.

Lenfomatoid granülomatozdaki anormal hücreler, Epstein-Barr virüsünü içeren B hücreleridir (B lenfositleri). Lenfositlerin iki ana türü vardır: Bazı istilacı mikroorganizmaları “nötrleştirmek” için spesifik antikorlar üretebilen B-lenfositleri ve mikroorganizmaları doğrudan yok edebilen veya diğer lenfositlerin aktivitelerine yardımcı olabilen T-lenfositleri. 

Lenfomatoid granülomatoz anormal B hücrelerinin büyümesinden kaynaklandığından, etkilenen bireyler sonunda Hodgkin dışı lenfomanın bir türü olan B hücreli lenfoma gelişebilir. Lenfoma, lenfatik sistem kanseri için kullanılan genel bir terimdir.

Lenfomatoid granülomatozun semptomları ve ilerlemesi kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Bozukluk, etkilenen bazı bireylerde zaman zaman tedavi olmaksızın (spontan remisyon) düzelebilir veya daha yaygın olarak ilerleyerek yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olur. Bazen akciğer grafilerinde rastlantısal ve asemptomatik bir bulgudur.

Etkilenen bireylerin hemen hemen hepsinde, lenfomatoid granülomatoz akciğerleri etkiler ve sıklıkla öksürüğe, nefes darlığına (nefes darlığı) ve/veya göğüste sıkışmaya neden olur. Çoğu hastada öksürük verimsizdir ve nadiren kanla ilişkilidir (hemoptizi). Sistemik semptomlar nadir değildir ve ateş, genel sağlıksızlık hissi (halsizlik), kilo kaybı ve yorgunluğu içerebilir.

Etkilenen bireylerin yaklaşık üçte birinde, düz renksiz lezyonlardan (maküller), küçük, yüksek şişliklerden (papüller) veya daha nadiren katı, kabarık, düz yüzeyli lezyonlardan oluşan yama şeklinde kırmızımsı (eritemli) döküntü gibi cilt lezyonları gelişecektir. plaklar). Deri yüzeyinin (deri altı) hemen altında küçük şişlikler veya büyümeler (nodüller) de gelişebilir. Daha büyük nodüller açık yaralara (ülsere) dönüşebilir.

Hastaların yaklaşık üçte birinde merkezi sinir sistemi etkilenebilir ve potansiyel olarak zihinsel durum değişiklikleri, baş ağrıları, nöbetler, vücudun bir tarafının felci (hemiparezi) veya istemli hareketleri koordine etme yeteneğinin kaybı (ataksi) ile sonuçlanabilir.

Daha az yaygın olarak böbrekler veya karaciğer de etkilenebilir, ancak bu durum nadiren semptomların gelişmesine yol açar. Bazı durumlarda karaciğer büyüyebilir (hepatomegali). Bazı son derece nadir vakalarda, lenfomatoid granülomatozis sadece cildi veya sadece merkezi sinir sistemini etkileyebilir (izole lenfomatoid granülomatozis).

Lenfomatoid granülomatoz sonunda büyük B hücreli lenfoma formuna ilerleyebilir.

Lenfomatoid granülomatozun kesin nedeni bilinmemektedir. Lenfomatoid granülomatozis, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu ve Wiskott-Aldrich sendromu olan bireyler de dahil olmak üzere, bir tür bağışıklık sistemi fonksiyon bozukluğu olan bireylerde daha sık görülür. Çoğu hastada bağışıklık fonksiyon bozukluğunun nedeni bilinmemektedir.

Lenfomatoid granülomatozis gelişiminde immün yetmezlik, genetik ve ailesel faktörlerin bazı kombinasyonlarının rol oynaması muhtemeldir. Kullanılan terapi değişiklik gösterir ancak genellikle EBV ile enfekte olmuş B hücrelerinin ortadan kaldırılmasına veya bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yöneliktir.

Lenfomatoid granülomatozun sınıflandırılması zor olmuştur. Başlangıçta bu bozukluk, malign lenfomaya ilerleme potansiyeli olan iyi huylu bir süreç olarak görülüyordu. Araştırmacılar kusurlu hücrelerin T hücreleri olduğuna inanıyordu. Teknolojideki bilimsel gelişmeler, araştırmacıların lenfomatoid granülomatozdaki anormal hücrelerin Epstein-Barr virüsü ile enfekte olmuş B hücreleri olduğunu belirlemesine olanak tanıdı. 

Ancak dokulardaki hücrelerin çoğu, anormal EBV ile enfekte olmuş B hücrelerine karşı reaksiyon gösteren T hücreleridir. Epstein-Barr virüsü genel popülasyonda yaygındır ve nispeten iyi bilinmektedir çünkü bulaşıcı mononükleozun (IM) nedenidir ve genellikle uzun süreli etkileri yoktur.

Lenfomatoid granülomatoz tanısı, ayrıntılı bir hasta geçmişine, kapsamlı bir klinik değerlendirmeye ve akciğerler gibi etkilenen bir organdan alınan doku örneklerinin cerrahi olarak çıkarılması ve mikroskobik incelemesi (biyopsi) gibi çeşitli özel testlere dayanarak konur. Karakteristik anormal hücreler eksik olabileceğinden cilt biyopsisi güvenilir değildir.

Bazı röntgen çalışmaları (örneğin CT taramaları) tanıya yardımcı olabilir. Akciğerlerin veya etkilenen başka bir organın BT taraması, lenfomatoid granülomatozun boyutunun belirlenmesine yardımcı olabilir. Merkezi sinir sisteminin tutulumunu dışlamak için beynin manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) ve lomber ponksiyon (LP) yapılmalıdır.

Lenfomatoid granülomatozlu bireyler için en etkili tedavi bilinmemektedir. Minimal hastalığı olan kişiler için, spontan remisyonun yanı sıra tedavisiz uzun süreli sağkalım da gerçekleştiğinden gözlem önerilebilir. Ancak çoğu durumda tedavi önerilir. Tedavi önerileri hastalığın derecesine göre yapılır. 

Lenfomatoid granülomatoz patolojik olarak EBV+ B hücrelerinin sayısına ve nekrozun boyutuna göre belirlenen üç dereceye (I, II, III) ayrılır. Düşük dereceli (derece I/II) hastalığı olan hastaların çoğunda, interferon alfa-2b ile immün modülasyonun oldukça etkili olduğu ve bir hasta alt grubunda uzun süreli remisyona yol açtığı gösterilmiştir. İnterferon alfa-2b tedavisinden sonra nükseden ve hâlâ düşük dereceli hastalığı olan hastalar, interferon alfa-2b ile yeniden tedavi edilebilir. 

Yüksek dereceli (derece III) hastalığı olan hastalarda interferon alfa-2b etkili değildir ve rituximab ile kombinasyon kemoterapisi kullanılmalıdır. Ancak yüksek dereceli hastalıkta kemoterapi+rituksimabı takiben düşük dereceli hastalığın nüks etme oranı oldukça yüksektir ve bu durum sıklıkla interferon alfa-2b tedavisine yanıt verir.

Tek başına kortikosteroidler yalnızca geçici bir önlem olarak tavsiye edilir ve lenfomatoid granülomatozun uzun süreli kontrolü için kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, tek başına rituximab uzun vadeli hastalık kontrolünde nadiren etkilidir. Bu ajanların hiçbiri anormal EBV klonlarını etkili bir şekilde yok edemez ve kortikosteroidler immünosupresyonu daha da arttırabilir ve sonuçta hastalığın ilerlemesini hızlandırabilir.

Hastalarda immünsüpresif ajanlar kullanırken lenfomatoid granülomatozis gelişirse, klinik remisyona yol açabileceğinden mümkünse bu ilaçları kesmelidirler. Hastalık ilerlemiş veya ilerlemişse, yukarıda özetlenen tedaviye başlanmalıdır.

Paylaşın