Lejyoner Hastalığı Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Lejyoner hastalığı bir solunum yolu hastalığıdır, yani akciğerleri etkiler. Genellikle kirli bir su sisteminden gelen su damlacıkları tarafından üretilen, bakteri içeren bir aerosoldür. Kişiden kişiye yayılmaz. Lejyoner hastalığı sıklıkla 50 yaş üstü bireyleri, aşırı sigara içenleri ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişileri etkiler.

Haber Merkezi / Lejyoner hastalığı, pnömokokal pnömoni gibi diğer bakteriyel pnömonilere benzer şekilde yüksek ateş, öksürük, üşüme, nefes almada zorluk (nefes darlığı), baş ağrısı, göğüs ağrısı, kas ağrısı (miyalji) veya eklem ağrısı (artralji) gibi belirti ve semptomlarla ortaya çıkar. Lejyoner hastalığı bazı hastalarda, özellikle de bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde daha ciddi bir hastalık olarak ortaya çıkabiliyor ve hastaneye yatırılmayı ve yoğun bakıma ihtiyaç duyabiliyor.

Bu hastalık ayaktan tedavi bazında azitromisin veya levofloksasin ile tek bir antibiyotiğin kullanılması anlamına gelen antibiyotik monoterapisi ile tedavi edilir. Legionella pnömonisinin ölüm oranı toplumda %10 veya sağlıkla ilişkili ise %25’tir; bu da diğer bakteriyel pnömoni türlerine benzer.

Akciğerler sol akciğer için iki, sağ akciğer için üç olmak üzere loblardan oluşur. Hava akciğerlerde bronşlar, daha sonra bronşiyoller ve daha sonra akciğer dokusunu oluşturan küçük keseler olan alveollere doğru hareket eder. Pnömoni, alveollerin irinle dolduğu ve sonunda katılaşabildiği (konsolidasyon) bir enfeksiyonun neden olduğu akciğerlerin iltihaplanmasıdır.

Enfeksiyöz ajana maruz kalma ile semptomların başlaması arasındaki süre olan Lejyoner hastalığının kuluçka süresi iki ila 10 gün arasındadır. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda olduğu gibi az sayıda vakada daha uzun kuluçka süreleri kaydedilmiştir. Hastalığın erken belirtileri olan semptomların prodromu, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), halsizlik ve yorgunluk (asteni) ve iştah kaybı (anoreksi) içerir.

En yaygın belirti ve semptomlar, 40°C’nin (104°F) üzerine çıkan yüksek ateş ve buna yavaş kalp atış hızının (göreceli bradikardi) eşlik etmesi; hastaların yaklaşık %50’sinde pürülan balgam çıkaran öksürük; nefes almada zorluk (nefes darlığı); kafa karışıklığı, deliryum ve uyuşukluk gibi nörolojik anormallikler; kas veya eklem ağrısı (miyalji veya artralji); ishal; İnspirasyonda (plöritik) ve zatürreden etkilenen tarafta sıklıkla kötüleşen göğüs ağrısı; baş ağrısı; ve mide bulantısı veya kusma.

Etkilenen bireylerin küçük bir kısmı, dalak büyümesi (splenomegali) veya dalak yırtılması gibi solunumla ilgili olmayan belirtiler gösterebilir; Kalbin etrafındaki torba olan perikardın iltihabı (perikardit); kalp kası iltihabı (miyokardit); eklem iltihabı (artrit); akut böbrek yetmezliği; yara enfeksiyonları; ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonları.

Laboratuvar bulguları arasında düşük kan sodyumu (hiponatremi), düşük kan fosforu (hipofosfatemi), anormal karaciğer fonksiyon testleri, yüksek kreatin kinaz, yüksek C-reaktif protein düzeyleri ve idrarda kan (mikroskobik hematüri) yer alabilir. Bu bulgular yaygındır ancak Lejyoner hastalığına özgü değildir.

Göğüs röntgenindeki radyografik bulgu, genellikle düzensiz olan ve yalnızca bir lobu (unilobar) etkileyen ve çevredeki akciğer dokusunun konsolidasyonuna doğru ilerleyen pulmoner infiltrasyonları içerir. Bununla birlikte, Lejyoner hastalığını düşündüren spesifik bir radyografik özellik yoktur ve Lejyoner hastalığı vakalarında tüm infiltrasyon türleri rapor edilmiştir.

Lejyonelloz, bilinen 59 türü içeren ve bunlardan 26’sının insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen Legionella familyasına ait bakterilerin neden olduğu enfeksiyonun neden olduğu hastalığı ifade eder. Bu bakteriler gram negatif kokobasillerdir. Lejyoner hastalığına neden olduğu bildirilen en yaygın ajan Legionella pneumophila serogrup 1’dir.

Legionella bakterileri hem doğal hem de yapay su ortamlarında bulunur. Sıcaklıkları 0oC’nin altından 60oC’ye kadar değişen suda bulunabilirler, ancak çoğunlukla klima tesislerine veya jakuzilere hizmet eden buharlaşmalı soğutma suyu sistemleri gibi sıcak su hizmetlerinde bulunurlar.

Bakteriyel büyüme en çok sıcaklığı 20-45oC arasında olan durgun suda meydana gelir; çoğalma için en uygun sıcaklık 32-42oC arasındadır. L. longbeachae gibi bazı türler toprağın maruz kalmasıyla ilişkilidir. Legionella türleri hücre içi organizmalardır, yani kendi başlarına büyüyemezler; çoğalmak için diğer organizmaların (genellikle protozoa) desteğine ihtiyaç duyarlar.

Tek hücreli canlıların içinde büyüyen bakterilerin mikroorganizmalar tarafından yapılan balçık olan biyofilmin bir parçası olması nedeniyle Legionella bakterileri normal su arıtma işlemlerinden korunur. Böylece Legionella bakterileri içme suyu sistemindeki kasabalara yayılabilir. Lejyoner hastalığına kontamine su damlacıklarının solunması neden olduğundan, salgının kaynağı genellikle klima veya su sistemleriyle ilişkilendirilebilir.

Yukarıda bahsedildiği gibi, pnömoni hastalarında beta-laktam antibiyotiklere yanıt vermeme veya gastrointestinal ve nörolojik semptomların ortaya çıkması Legionella enfeksiyonu şüphesini artırmalıdır. Lejyoner hastalığının tanısı PCR, kültürler ve idrar antijen testi gibi farklı laboratuvar testleri ile konulabilir. Legionella bakterilerini gram lekesinde tespit etmek çok zordur, bu nedenle Legionella pneumophila pnömonisi durumunda bu tercih edilen tanı yöntemi değildir.

Serumda belirli antikorların varlığını tespit etmek için kan testleri de yapılabilir, ancak antikorların kanda ortaya çıkması birkaç hafta sürdüğünden ve pozitif bir sonuç önceki bir Legionella subklinik enfeksiyonundan kaynaklanabileceğinden bunlar güvenilir bir teşhis yöntemi değildir .

Tanı için en iyi yöntem polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir. PCR testinde genetik materyal (DNA) daha kolay çoğaltılabilir ve tanımlanabilir. PCR’nin avantajı Legionella familyasına ait tüm tür ve serogrupları tespit edebilmesi ve hızlı bir test olması ancak kullanılabilirliğinin sınırlı olabilmesidir. PCR testi Lejyoner hastalığının tanısı için duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksek olan testtir.

Lejyoner hastalığına yönelik diğer teşhis testleri, solunum örneği kültürü ve idrar antijen testinin bir kombinasyonudur. Legionella, alt solunum yolu örneğinden, akciğer dokusundan veya plevral sıvıdan kültür yoluyla izole edilebilir. Bir kültürden sonuçların alınması genellikle üç ila beş gün sürer. Kültürler, yalnızca Legionella pneumophila serogrup 1’i tespit eden idrar antijen testiyle tespit edilemeyen Legionella türlerini ve serogruplarını tespit edebilir.

Pozitif bir kültürün Lejyoner hastalığının tanısı olmasına rağmen, negatif bir kültürün Lejyoner hastalığını dışlamadığını unutmamak önemlidir. Testin duyarlılığının zayıf olması nedeniyle hastalık. Kandan kültür alınması kötü sonuç verir ve yapılmamalıdır.

İdrar antijen testi idrarda Legionella’nın “parçalarını” (antijenlerini) aramayı içerir . Antijenler tespit edilebilir ve semptomların başlangıcından itibaren 48 ila 72 saat içinde pozitif bir test rapor edilebilir ve yaklaşık iki ay boyunca pozitif kalır. Belirtildiği gibi idrar antijen testinin sınırlaması, yalnızca Legionella pneumophila serovar 1’i tespit etmesidir.

Bu serogrup, ABD’deki Lejyoner hastalığı vakalarının en az %80’ini temsil ettiğinden, bu hala en yaygın kullanılan testtir. Negatif bir idrar antijen testi sonrasında Lejyoner hastalığından şüpheleniliyorsa, tanıyı doğrulamak için PCR veya kültür için bir solunum örneği gönderilmelidir.

Çalışmalar erken tedavinin mortaliteyi azaltabileceğini göstermektedir. Lejyoner hastalığı birçok antibiyotik sınıfıyla etkili bir şekilde tedavi edilir: makrolidler, tetrasiklinler, ketolidler ve kinolonlar. Tedavinin ilk satırı ayaktan tedavi bazında azitromisin, doksisiklin veya levofloksasin kürüdür. Yeni makrolidler ve kinolonların Legionella bakterilerine karşı daha iyi bir aktiviteye sahip olması nedeniyle eritromisin artık birinci basamak tedavi olarak kullanılmamaktadır.

Hastaneye yatmayı gerektiren daha ciddi hastalığı olan bireylerde intravenöz florokinolonların kullanılması önerilir. Transplant hastalarında diğer ilaçlarla etkileşimi önlemek için kinolonlar, doksisiklin ve azitromisin tercih edilmelidir. Legionella enfeksiyonlarında ilaç direnci tedavi başarısızlığıyla ilişkilendirilmemiştir . Kombine tedaviyi destekleyen hiçbir kanıt bulunmadığından monoterapi tedavinin temelini oluşturur.

Paylaşın