Holt Oram Sendromu Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Holt Oram sendromu yaklaşık 100.000 kişiden 1’ini etkileyen bir hastalıktır. Üst ekstremite kemiklerindeki anormallikler, ailede veya kişisel olarak doğuştan kalp malformasyonu öyküsü ve/veya kalbin kas kasılmalarını koordine eden elektriksel uyarılardaki anormallik (kardiyak iletim bozukluğu) ile karakterizedir. 

Haber Merkezi / Etkilenen bazı bireylerde anormal bilek (karpal) kemiği hastalığın tek kanıtıdır. Etkilenenlerin yüzde yetmiş beşinde doğuştan kalp malformasyonu var. Holt-Oram sendromu, TBX5 genindeki bir değişiklik (mutasyon) ile ilişkili otozomal dominant bir genetik durumdur. Bu mutasyon kalıtsal olabilse de çoğu vaka, ailede bu hastalık geçmişi olmayan hastalarda yeni bir mutasyondan kaynaklanır.

Holt Oram sendromuyla ilişkili semptomlar ve fiziksel bulgular, aynı aile içinde bile kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Üst ekstremite malformasyonları, parmağa benzeyen anormal derecede uzun başparmaklardan (triphalangy) başparmak kemiğinin olmamasına veya başparmağın olmamasına kadar değişir. Ön koldaki kemiklerin (radius ve ulna) az gelişmişliği veya yokluğu, başparmak ve bilek kemiklerinin (tenar ve karpal) füzyonu veya anormal gelişimi ve başparmağın, önkolun veya el bileğinin anormal konumu dahil olmak üzere diğer üst ekstremite malformasyon türleri de mevcut olabilir. omuzlar. 

Etkilenen kişiler kollarını tam olarak uzatamayabilir, avuç içleri aşağıya bakacak şekilde kolları vücuda doğru içe doğru döndüremeyebilir (pronasyon) veya avuç içleri yukarı bakacak şekilde kolları dışarı doğru döndüremeyebilir (supinasyon). Daha ciddi vakalar arasında ellerin omuza yapışık olduğu ve kolların olmadığı veya kısaldığı bir malformasyon (phocomelia) yer alır. Etkilenen bazı bireylerde anormal bilek (karpal) kemiği hastalığın tek kanıtıdır.

Etkilenenlerin yüzde yetmiş beşinde doğuştan kalp malformasyonu var. En sık görülen kalp malformasyonları ostium sekundum atriyal septal defekt (ASD) ve ventriküler septal defekttir (VSD). ASD, kalbin iki üst odacığını (atriyum) ayıran fibröz bölümdeki (septum) anormal bir açıklık ile karakterize edilir. Sekundum tipi atriyal septal defekti olan bebeklerde, fetal kalbin ikinci septumundaki açıklık düzgün kapanmaz veya septum sekundum fetal gelişim sırasında anormal şekilde oluşabilir. 

Sonuç olarak, kulakçıklar arasındaki açıklık kapanması gereken süreden sonra bile uzun süre devam eder ve kalbin sağ tarafındaki iş yükünün artmasına ve akciğerlere aşırı kan akışına neden olur. OSB’li birçok çocuğun hiçbir semptomu yoktur. Bazı durumlarda, ciddi şekilde etkilenen çocuklarda büyüme geriliği, nefes darlığı, egzersizle kolay yorulma ve/veya düzensiz kalp atışları (aritmiler) görülür.

VSD, kalbin iki alt odasını (ventriküller) ayıran septumdaki anormal bir açıklık ile karakterize edilir. Holt-Oram sendromlu bazı bebeklerde ve çocuklarda muhtemelen bir ASD ile birlikte tek bir VSD veya birden fazla VSD bulunur. Ventriküler septumun herhangi bir kısmında bir VSD oluşabilir. Kusurun boyutu ve yeri semptomların şiddetini belirler. Küçük bir VSD kendi kendine kapanabilir veya çocuk olgunlaşıp büyüdükçe daha az önemli hale gelebilir. Orta büyüklükte bir kusur, kalbin akciğerlere ve vücudun geri kalanına etkili bir şekilde kan pompalama yeteneğini etkileyebilir (konjestif kalp yetmezliği). 

Kalp yetmezliği ile ilişkili semptomlar arasında anormal derecede hızlı nefes alma (taşipne), hırıltı, alışılmadık derecede hızlı kalp atışı (taşikardi), beklenen hızda büyümede başarısızlık (gelişmede başarısızlık) ve/veya diğer bulgular yer alır. Büyük bir VSD bebeklik döneminde yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Kanı kalpten akciğerlere taşıyan arterdeki (pulmoner arter) basıncın sürekli yükselmesi, akciğerlerde kalıcı hasara neden olabilir.

Holt Oram sendromlu kişiler, doğuştan kalp malformasyonu olmasa bile kalp iletim kusurları açısından risk altındadır. Kalpteki normal elektriksel uyarı akışında bir kesinti (kalp bloğu) olduğunda, kalbin üstteki iki odası (atriyum) normal şekilde atabilir ve alt iki odası (ventriküller) daha az kasılabilir veya “geriye düşebilir”. atriyal kasılmalar. Hafif kalp bloğunda atriyumların ve ventriküllerin kasılmaları arasında hafif bir gecikme olabilir (uzamış PR aralığı). Bazı durumlarda başka derecelerde kalp bloğu da ortaya çıkabilir (örneğin sağ dal bloğu). 

Bazı durumlarda, atriyal ve ventriküler kasılmalar arasındaki gecikme, ventriküler atım tamamen düşene kadar uzamaya devam edebilir. Diğer, daha şiddetli kalp bloğu vakalarında, atriyal atımların yalnızca bir yüzdesi (örneğin yarım, çeyrek vb.) ventriküllere iletilebilir. Tam kalp bloğu meydana geldiğinde, ventriküller ve atriyumlar birbirinden bağımsız olarak atmaya başlar.

Holt Oram sendromlu bireylerde iletim kusurlarının etkileri, belirgin semptomların görülmemesinden potansiyel olarak ciddi komplikasyonlara kadar oldukça değişkendir. Örneğin, uzun süreli PR aralıkları sergileyen kişiler herhangi bir ilişkili semptom sergilemeyebilir. Atımlarda düşüş yaşayan etkilenen bireylerde de gözlemlenebilir semptomlar ortaya çıkmayabilir. 

Daha şiddetli kalp bloğu vakalarında, ventriküllerden yetersiz kan akışı, etkilenen bireylerin, kalbin etkili bir şekilde kan pompalayamaması (kalp yetmezliği), göğüs ağrıları geliştirmesi veya bayılma atakları (senkop) yaşaması nedeniyle nefes darlığı yaşamasına neden olabilir. Nadir durumlarda, ventriküler atım önemli ölçüde yavaşlarsa veya durursa, etkilenen kişiler bayılabilir, nöbet geçirebilir veya yaşamı tehdit eden semptomlar yaşayabilir. Hafif semptomları olan bazı kişilere, kalp iletim hastalığı semptomlarının ortaya çıktığı orta yaşa kadar Holt-Oram sendromu tanısı konulamaz.

Holt-Oram sendromuyla ilişkili olduğu bilinen tek gen TBX5 genidir. Holt-Oram sendromundan etkilenen bireylerin yaklaşık %74’ünde TBX5 gen mutasyonu tespit edilmiştir. Genetik testler her zaman tüm mutasyon türlerini tespit edemediğinden, bu muhtemelen gerçek TBX5 mutasyon sıklığının olduğundan düşük bir tahminidir. Şu anda TBX5 geninde Holt Oram sendromuna neden olan 70’ten fazla bilinen mutasyon bulunmaktadır. Etkilenen bireylerin geri kalanının potansiyel nedenleri arasında protein üretimi sırasında TBX5 geninin yanlış okunması ve çevrilmesi yer alıyor.

Holt-Oram sendromu otozomal dominant bir şekilde kalıtsal olabilir. Baskın genetik bozukluklar, hastalığın ortaya çıkması için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Anormal gen, ebeveynlerden herhangi birinden miras alınabilir veya etkilenen bireyde yeni bir mutasyonun (gen değişikliği) sonucu olabilir. Holt Oram sendromu vakalarının yaklaşık %85’inin TBX5 genindeki yeni mutasyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Anormal genin etkilenen ebeveynden yavruya geçme riski her hamilelik için %50’dir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Holt Oram sendromunun tanısı fiziksel bulgulara ve aile öyküsüne dayanmaktadır. Üst ekstremite malformasyonları için el röntgeni çekilir. Kalp kusurlarının ve/veya kalp iletim hastalığının varlığını ve ciddiyetini belirlemek için ekokardiyografi, MRI ve diğer görüntüleme yöntemleri ve elektrokardiyografi kullanılır. Tanıyı doğrulamak için TBX5 genine yönelik moleküler genetik testler mevcuttur. Hafif semptomları olan bazı kişilere, kalp iletim hastalığı semptomlarının ortaya çıktığı orta yaşa kadar teşhis konulamaz. Etkilenen bir ebeveynin çocuklarında kalp malformasyonlarını teşhis etmek için fetal kalbin doğum öncesi ultrasonu (ekokardiyografi) kullanılmıştır.

Holt Oram sendromunun tedavisi, her bireyde görülen spesifik semptomların tedavisine yöneliktir. Tedavi, uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, cerrahlar, kalp anormalliklerini teşhis eden ve tedavi eden doktorlar (kardiyologlar), iskelet anormalliklerini teşhis eden ve tedavi eden uzmanlar (ortopedistler) ve/veya diğer sağlık profesyonellerinin, etkilenen bir çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlaması gerekebilir.

Holt Oram sendromuna yönelik spesifik tedaviler semptomatik ve destekleyicidir. Üst ekstremite anormalliklerinin ciddiyetine bağlı olarak tedavi, düzeltici veya rekonstrüktif cerrahiyi, ön kol ve ellerin bazı kısımları için yapay protezlerin kullanılmasını (uzuv protezleri) ve/veya bireylerin motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için fizik tedaviyi içerebilir.

Hafif kardiyak iletim anormallikleri olan etkilenen bireylerde tedavi gerekmeyebilir. Bununla birlikte, ilişkili semptomların ortaya çıktığı daha ciddi vakalarda (örneğin bayılma atakları), kalp pili kullanılabilir. Kalp pili, kalp atışını düzenli bir hızda tutan kalbe elektriksel uyarılar göndererek kalbin bozulmuş elektriksel iletim sistemini geçersiz kılar.

Holt Oram sendromuyla ilişkili kalpteki yapısal anormalliklerin birincil tedavisi, kusurun (defektlerin) ameliyatla veya kateterlerle kapatılmasıdır. Bu gibi durumlarda, uygulanan cerrahi prosedürler anormalliklerin yeri ve şiddetine ve bunlarla ilişkili semptomlara bağlı olacaktır. Bazı kişiler ilaçlarla ve/veya başka tekniklerle tedavi edilebilir.

Kalbinde belirli yapısal kusurları olan kişiler, bakteriyel enfeksiyon ve kalp odacıkları ve kapakçıklarının astarında iltihaplanma (endokardit) açısından risk altında olabilir. Spesifik cerrahi prosedürlerden önce antibiyotiklerin reçete edilip edilmeyeceğine karar vermek için klinik kılavuzlara uyulmalıdır. Ayrıca, belirli kalp kusurlarına sahip etkilenen bazı kişiler, tekrarlanan solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlı olabilir ve doktorlar, bu tür enfeksiyonların ortaya çıkması durumunda önleyici adımlar atmak ve antibiyotik ve/veya diğer uygun tedavileri uygulamak için bu kişileri yakından izleyebilir.

Holt Oram sendromlu çocukların potansiyellerine ulaşmasını sağlamak için erken müdahale önemlidir. Etkilenen çocuklara faydalı olabilecek özel hizmetler arasında fizik tedavi ve/veya diğer tıbbi, sosyal ve/veya mesleki hizmetler yer alabilir.

Etkilenen bireylerin aile üyeleri de Holt-Oram sendromuyla ilişkili olabilecek semptomları ve fiziksel bulguları tespit etmek için kapsamlı klinik değerlendirmelerden geçmelidir. Klinik değerlendirmeleri normal olan aile üyelerine, bozukluğun hafif bir formunu gösterip göstermediklerini doğrulamak için ekokardiyogramların yanı sıra bilek ve kol röntgeni de çekilmelidir.

Paylaşın