Uşak: Aksaz Kaplıcası

Aksaz Kaplıcası; Uşak’ın Ulubey İlçesi, Bekimiş Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kaplıca gerek kapasitesi, gerekse doğal çevresi ile olan kaynak bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda il bazında önemli bir kaynaktır.

4 lt. debiye sahiptir. 1994 yılında Ulubey Belediyesi ve Turizm bakanlığınca sondaj çalışmaları yapılmış finansman yetersizliği ve suyun kaçması endişesiyle çalışmalara ara verilmiştir.

Roma Dönemine ait hamam kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Kaplıca suyunun, ağrılara, sancılara, felçlilere ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Uşak: Kayaağıl Termal Tesisleri

Kayaağıl Termal Tesisleri; Uşak’ın Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kayaağıl Termal Tesisleri şehir merkezinden 10 km uzaklıkta eşsiz güzel bir doğa içerisinde yer almaktadır. Kayaağıl Termal Apart kaplıca tesislerinde güzelleşmek ve sağlık bulmak isteyenler için bu modern tesis güzellik ve şifa dağıtmaya devam ediyor.

Özellikleri: Yumuşak doku romatizmaları (Örneğin Fibromyalji , kronik bel ağrısı) Deri Hastalıklarında, Mide ve İnce bağırsakların fonksiyonel rahatsızlıklarında, böbrek ve idrar yolları taşlarının önlenmesi, aşırı yorgunluk, bitkinlik ve tükenmişlik  durumlarında kullanılabilir niteliktedir.

Uşak: Hamamboğazı Kaplıcası

Hamamboğazı Kaplıcası; Uşak’ın Banaz İlçesi, Kaplangı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Hamamboğazı Kaplıcaları, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 22.06.2004 tarih ve 262 sayılı olurları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 49 yıl süreyle tahsis edilerek, Bakanlar Kurulunun 22.10.2004 tarih ve 2004/8328 sayılı kararları ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.

Kaplıca 40 lt/sn. debiye sahiptir. 60 derece sıcaklıktadır. Kişibaşına günlük su tüketimi 700 lt. olarak kabul edilen kaplıca, günde 12.000 kişiye hizmet verebilecek kapasitedir. Bunların % 75’i tesislerde konaklayacağı varsayımla en az 300 nitelikli yatağa ihtiyaç duyulacaktır. Geri kalan, günübirlik kullanıma ayrılmıştır.

Özellikleri: Fiziko-kimyasal ile bakteriyolojik analizleri yapılmış, sağlık yönünden çok yararlı olduğu görülmüştür. Mide, Karaciğer, Bağırsak ve özellikle kronik dejeneratif romatizmal hastalıklara iyi geldiği tespit edilmiştir.

Uşak: Karaca Ahmet Sultan Türbesi

Karaca Ahmet Sultan Türbesi; Uşak’ın Ulubey İlçesi, Karaca Ahmet Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Karaca Ahmet Sultan, Anadolu’nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesinde Hoca Ahmet Yesevi’ nin gönderdiği Hacı Bektaşi Veli ve Hacım Sultan gibi veli erenlerdendir.

Hem alperen hem de iyi bir hekimdir. Saruhan Beyi İshak Çelebi (790/1338) zamanında yaşanmış ve Manisa’nın Bizanslılardan alınarak Saruhanlılar tarafından fethedilmesine bizzat iştirak etmiştir.

Evliya Çelebi ölüm tarihini 1262 olarak vermektedir. Manisa’ da 1371 tarihli Revak Sultan Vakfiyesi’nde “Süleyman Horasanoğlu Karaca Ahmet” kaydı bulunmaktadır.

Türbe altıgendir. Taş yapıdır. Türbe içinde iki yatır (Mezar) bulunmaktadır. Burada Karaca Ahmet annesiyle birlikte yatmaktadır.

Uşak: Karaca Ahmet Türbesi

Karaca Ahmet Türbesi; Uşak’ın Banaz İlçesi, Çamsu Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Türbeye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Köyün doğusunda etrafı duvarla çevrili bir bahçenin ortasında yer almaktadır. Türbe yeni inşa edilmiştir. Tarihsel bir özelliği bulunmamaktadır.

Türbe içinde yapım tarihi ve banisi hakkında bilgi edinilecek bir kitabesi de yoktur. Türbede yatan zatın “Karaca Ahmed” adlı bir evliya olduğu köy ahalisi tarafından ifade edilmektedir.

Uşak: Eyüp Hasan Türbesi

Eyüp Hasan Türbesi; Uşak’ın Banaz İlçesi, Yukarı Karacahisar Köyü, Çokrağan Mevkisi’nde yer almaktadır.

Türbeye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Türbenin içinde Eyüp Hasan’a ait olduğu belirtilen bir mezar bulunmaktadır. Sandukasız olan mezarın üzeri betonla kapatılmıştır.

Mezarın üzerini kapatan bina ise geç devirde muhtemelen köy ahalisi tarafından yapılmıştır. Yapının tarihsel bir orijinalliği bulunmamaktadır.

Eyüp Hasan’ın kim oluğu, bu bölgeye ne zaman gelip yerleştiği ve türbesinin ne zaman yapıldığı tespit edilememiştir.

Uşak: Hacı Ali Türbesi

Hacı Ali Türbesi; Uşak’ın Merkez İlçesi, Hacıkadem Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Çok kenarlı, yuvarlak kubbeli, tek katlı, kargir yapılı, tek mezarlı bir türbedir. Türbenin yapılış tarihi bilinmemektedir.

Fakat Osmanlı dönemi eseri olduğu ve zamanında türbenin etrafında zaviye yapılarının olduğu çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır.

Bugün Uşak merkezine bağlı olan bu köyde, zaviyeye ait olan türbe ve büyük bir mezarlık mevcuttur. Diğer yapılar günümüze kadar ulaşamamıştır.

Uşak: Alaü’d-din Uşşaki Türbesi

Alaü’d-din Uşşaki Türbesi; Uşak’ın Merkez İlçesi, Kabaklar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami binasının altında, bir oda içinde, iki yatırlı bir türbe vardır. Bu türbe Halveti büyüklerinden Şeyh Alaüd-din Uşşaki (K.S) hazretlerinin türbesidir. Pek çok kerameti zahir olan Alaüd-din Uşşaki H. 890 / M. 1485-1486 yılında vefat ettiğine göre, 15. yüzyılda yaşamıştır.

Nev’izade Atai’nin kaydettiğine göre, hal ehli bir aziz idi. “Kabaklılı Alaaddin” demekle meşhurdur. İki halifesi vardır. Biri yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi, diğeri Ekmel Tekkesi ismindeki tekkede irşat faaliyetlerinde bulunan Şeyh Süleyman adındaki zattır.

Türbe kitabesi şöyledir:

“Buldu bu cami, izzet şeref ile

İlahi bâniye ecir ver, olmaya telif sayi

Hak muin oldu bina ve türbeye didi tarih

Bula sağır mezarını euz-u kul ile eyle tavaf”.

Bunun ebced çözümü 1595 tutmaktadır. Ancak bu kitabenin Şeyh’in ölümünden sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. Türbe içindeki ikinci mezarın Şeyhin karısına ait olduğu söyleniyor. Türbedeki iki sanduka örtüsünde ayetler vardır. Alaaddin Uşşaki hazretlerinin sanduka şahidesi üzerinde büyük bir sarık bulunmaktadır.

Uşak: Ahmed Semerkandi Türbesi

Ahmed Semerkandi Türbesi; Uşak’ın Merkez İlçesi, Kabaklar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Seyyid Ahmed Semerkandi hazretleri 1570’de Uşak kazası Memi Çelebi mahallesi nüfusu içinde bulunan imam, seyyidlerden önemli bir şahsiyettir. Seyyid Ahmed Semerkandî, Halvetiyye’nin Uşşakiye kolunun kurucusu olan Hasan Hüsameddin Buharî hazretlerinin şeyhidir.

Seyyid Hasan Hüsameddin (K.S) Efendi Buhara’da doğmuştur. Babasının ismi Hacı Teberrük’tür. Ticaretle uğraşmaktadır. Babasının ölümünden sonra ticaret işiyle ilgilenmeyip Uşak’ta Ahmed-i Semerkandi’nin yanına gelir. Seyyid Ahmed Sermenkandî Uşşakiyyi yetiştirerek hilafetname verir.

Türbesi Kabaklar Camii kuzeyindedir. Türbe dikdörtgen olup üzeri kubbelidir. İçi çinili olup mescit şeklindedir. Kabaklar Köyünde “Fakir Dede” diye anılan Şeyh Alaüd’din-i Uşşaki’yi yetiştirip ona hilafet verdikten sonra burada vefat etmiştir.

Uşak: Hacım Sultan Türbesi

Hacım Sultan Türbesi; Uşak’ın Sivaslı İlçesi, Hacım Sultan Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Uşak’taki tarihi bilinen en eski Bektaşi zaviyesi Hacım Sultan’dır. Zaviye Germiyanoğlu I. Yakub Bey tarafından H.721/ M.1321 tarihinde Hacım Sultan köyüne yaptırılmıştır. Bugün bu köy, Uşak iline bağlı Sivaslı ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Germiyanoğulları Beyliği dönemine ait olan Hacım Sultan Zaviyesi, Osmanlıların bölgeyi ele geçirmesiyle birlikte hiçbir tahribata uğramamış, vakfın şartlarına uygun biçimde bölgedeki faaliyetlerine devam edebilmiştir.

Hacım Sultan Zaviyesi, Uşak ilinden 35 kilometre uzaklıktaki, Sivaslı ilçesine bağlı, Hacım Köyü mezarlığı ortasında bulunmaktadır. Bu zaviyeden günümüze sadece türbe ulaşmıştır. Fakat köyde yaşayan ihtiyarların türbenin karşısında eskiden bir takım binaların bulunduğunu bir deprem sonunda yıkıldıklarını söylemesi, zaviye binası ve müştemilâtının yakın zamana kadar ayakta olduğunu göstermektedir.

Türbe bahçesinin girişindeki, sağ tarafta duvara bitişik durumda H. 1300 (M. 1882-1883) tarihli kitâbesi olan bir çeşme mevcuttur. Ayrıca türbe bahçesinin giriş kapısında da H. 1301 (M. 1883-1884) tarihli başka bir kitâbe vardır. Fakat bu tarihler türbenin yapılışını gösteren tarihler değildir. Bahçenin sonunda bulunan türbede, yapılış tarihini belli eden bir kitabe yoktur. Kitâbe taşının konulması gereken yer, çukur biçiminde olup, içi boş bırakılmış, onun üst tarafına H. 1229 (M. 1813-1814) tarihi boya ile geç devirde yazılmıştır.

Türbenin esas yapılış tarihinin yazılı olduğu yer tamir sırasında kapatılarak şimdiki tarih üzerine tekrar yazılmış olmalıdır. Türbenin duvarlarında veya içerisinde yapılış tarihini gösteren başka bir ibare de bulunmamaktadır. Hacım Sultan Türbesi sekizgen ana mekân ve önünde bulunan dikdörtgen giriş yerinden meydana gelmiştir. Giriş yerinin cephesinde yerden bir bir buçuk metre yüksekliğindeki konsollar üzerine oturan bir sivri kemer vardır. Bu kısmın üstünü tek aynalı tonoz örtmektedir. İçi tamamen, dış kısımları kısmen sarımtırak mermerlerle kaplıdır.

Buradan basık kemerli bir kapı ile sekizgen türbe odasına geçilmektedir. Türbenin duvarları düz ve badanalanmış, üstü sekizgen bir kubbe ile örtülmüştür. Türbenin oldukça sade yapılmış olduğunu, kubbe ortasında 19. yüzyıla ait renkli kolon işleri de bulunmaktadır. Yerinde yaptığımız incelemelerde, türbenin yakın bir tarihte çıkan ufak bir yangın sebebiyle, iç kısımdaki duvarların karamış olduğunu, ayrıca tavana asılı Hacım Sultan’a ait olduğu söylenen tahta asanın büyük zarar gördüğü tespit edildi.

Türbede yine tavana asılı bulunan ve Hacı Bektaş tarafından Hacım Sultan’a verilen “bâtın kılıcı” nın yerine sembolik olarak asılmış bir demir kılıçda (aslı tahtadan) bulunmaktadır. Türbenin içinde Hacım Sultan’a ait sanduka da yer almaktadır. Türbede sandukanın altında asıl mezarın bulunduğu yerden Çile Tepesi diye bilinen yere ulaşan gizli bir tünel de bulunmaktadır. Bu tünelin diğer kollarının ise farklı yere çıktığı köy ahalisi tarafından anlatılmaktadır. Bugün bu tünelin giriş yeri betonla kapatır. Tüneller ise kullanılmamaktadır.