Kilis: Ulu Camii (Cami-i Kebir)

Ulu Camii (Cami-i Kebir); Kilis’in Merkez İlçesi, Nurettin Mahallesi, Eşref Kastelli Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Cami, Kilis’in en eski ve en büyük camisidir. Kıbleye parelel olarak uzanan dikdörtgen planlı ve mihrap önü kubbeli olan bir camidir. Kubbesinin doğu ve batı bölümleri çapraz tonozlarla örtülüdür. Son cemaat yeri olmayan caminin mihrap önü kubbesi, “7.30 m” çapında olup; iki sahın boyunca uzanmaktadır.

Dört tane gömme ayağa oturan kubbe tuğladan yapılmış ve dışı saçla kaplanmıştır. İçi yuvarlak dışı onikigen olan kubbe kasnağında, kemerli on iki pencere bulunmaktadır. Harimin orta eksenine yerleştirilen mihrap sivri kemerlidir. Nişindeki mukarnaslar ile ahşap malzemeden yapılmış minber, yapılmıştır.

Caminin harimi kuzeydeki avluya açılmakta olup, avlunun doğusunda ve batısında medrese hücreleri bulunmaktadır. Avluya, kuzeydoğudaki portaldan ve batıdaki kapıdan girilmektedir. Basık kemerli kapı açıklığından çapraz tonozla örtülü ara mekana geçilir. Beşik ve çapraz tonozlarla örtülü avlunun etrafındaki hücrelerle revak, düz damlıdır.

Avlunun kuzey yönünde yığma ayakların ikisinde birer mihrap nişli vardır. Sivri kemerli, üzeri çapraz tonozlarla örtülmüş revaklı alan, geçmişte (Hurufat Defteri kayıtlarındaKilis’te Cami-i Kebir, Şafiye Mescidi) “Şafiler Mescidi / Cami- Kebir Eyvanında Şafii Camii” olarak kullanılmıştır.

Kaidesi kare planlı olan minare sarı/sarımtrak ve siyah düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Kaidenin üst köşeleri pahlı olup, güney yönünde basık kemerli bir kapısı vardır.

Çokgen olan minare gövdesi sekizgen bir pabuç üzerinde yükselmektedir. Minarenin peteği ile külahı, bileziksiz gövdesi gibi yalındır. Alemi bulunmayan minare, tek şerefelidir. Şerefealtı bindirmeliklerindeki mukarnaslarla peteğin üst kısmına ajur tekniğiyle yapılmış yıldız motifleri yapının dikkat çeken süslemeleri arasındadır

Camideki göze çarpan süslemeler harime açılan portalda, portalın iki tarafındaki mihrabiyelerin üzerinde ve mihrapta toplanmıştır. Yuvarlak kemerli portalın kemer karnı ve kemerin bindiği gömme ayaklarda sekizgen; alt kemerde kare, dikdörtgen; baş kemerde de dikdörtgen geometrik şekillere yer verilmiştir.

Portalın iki yanında bulunan mihrabiyeler de pahlı silmelerle çevrilmiştir. Yaptıranı ve yapanı bilinmeyen bu camide renkli, düzgün kesme taş kullanılmış olup; 1924 yılındaki onarımını Halep’in ünlü mimarı Hacı Ahmet Azizi gerçekleştirmiştir.

Karabük: Ulu Camii (St. Stefanos Kilisesi)

Ulu Camii (St. Stefanos Kilisesi); Karabük’ün Safranbolu İlçesi, Kıranköy Mahallesi, Ulu Cami Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Araştırmacılar tarafından “Hagios Stephanos Kilisesi, Aziz Stephanos Kilisesi, Aziz Stefan Kilisesi, Aya Stefanos, Rum Kilisesi, Büyük Kilise, Sen Stefan, St. Stephen, Stefan Kilisesi” gibi çeşitli isimlerle anılan Hagios Stephanos Kilisesi’nin özgün ismine ve yapım tarihine ilişkin, günümüze gelebilmiş üç inşa kitabesi bulunmaktadır. Kitabelerin dışında herhangi bir dönem kaynağı ya da yazıt tespit edilememiştir.

Bölge, çeşitli dönemlerde birçok seyyah, araştırmacı ve bilim insanı tarafından incelenmiştir. Bu araştırmacılar biri olan Ainsworth, yapıyı Kıranköy’ün merkezinde bulunan ve Aziz Stephanos’a ithaf edilmiş bir Yunan Kilisesi olarak tanımlamaktadır.

Günümüzde yapının batısında giriş kapısının üstünde üç kitabe yer almaktadır. Kitabelerden ikisi aynıdır ve M.S. 515 tarihini vermektedirler. Tek farkları birinin büyük harflerle (kuzey kitabe), diğerinin küçük harflerle (güney kitabe) yazılmış olmasıdır.

2014 yılında başlayan restorasyon çalışmalarına kadar Ulu Cami ve Kur’an Kursu olarak kullanılan yapının Narteksi, naosu, pastoforium hücreleri ve apsisi ayaktadır. Yapı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Dört serbest destekli gelişmiş tipte kapalı Yunan haçı plan tipindeki kilise, ortada naos, doğuda bema, bemanın kuzeyinde kuzeydoğu köşe odası ve prothesis, güneyinde güneydoğu köşe odası ve diakonikon, doğusunda ise üç apsisten ibarettir.

Günümüzde tüm bölümleri ayakta olan yapı içten 30.00 x 19.00 m., dıştan 32.00 x 21.00 m. ölçülerindedir. İçten 18.00 x 18.50 m. ölçülerinde, kareye yakın dikdörtgen planlı naos, doğuda kuzey – güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bema ve pastoforium hücreleriyle sınırlıdır. Ana apsis içten beş, dıştan üç cephelidir. Apsis ekseninin kuzeyinde ve güneyinde, alt seviyede kareye yakın iki niş, üst seviyede içten dışa daralan, yuvarlak kemerli üç pencere açıklığı bulunmaktadır.

 

Şırnak: Cizre, Ulu Camii

Ulu Camii; Şırnak’ın Cizre İlçesi, Dağkapı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yapı, değişik zamanlarda yapılan ilave ve onarımlarla günümüze gelebilmiştir. Cami dört yönden yol ile sınırlandırılmıştır. İlk yapısı hakkında kesin bilgi yoktur.

Ancak üzerindeki 8 adet kitabeye göre, Musul Atabekleri döneminde (Miladi 1155-1160) yıllarında yapıldığı, 1203 ve 1284 yıllarında ise tamir edildiği belirlenmektedir. En son onarım 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmıştır.

Bugün İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bulunan metal kapısı üzerindeki ejder figürlü kapı tokmakları yapının ününü arttıran önemli unsurların başında gelmektedir. Halen ibadete açık olan Cizre Ulu Cami bölgenin en önemli karakteristik yapılarından biridir.

Batman: Hasankeyf, Ulu Camii

Ulu Camii; Batman’ın Hasankeyf İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

İç Kale’de yer alan caminin kim tarafından, ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Artuklu Devri camileri ile benzer özellikleri göz önünde tutularak, Artuklu eseri olduğu düşünülmektedir. Kalenin en yüksek noktasında bulunan caminin, Roma Dönemi tapınağı üzerine kurulduğu sanılmaktadır.

Moğol istilası sırasında zarar gören yapı, Eyyûbi ve Osmanlı dönemlerinde birkaç kez elden geçmiştir. Minare üzerinde 1325 tarihi, eyvan ve minberde ise 1396 tarihlerini veren kitabeler mevcuttur.

Caminin, geniş bir avlunun güneyinde yer alan harime, kademeli kemerlerle desteklenmiş derin bir eyvandan geçilerek girilmektedir. Enine dikdörtgen planda gelişen yapı, tek sahınlıdır.

Eyyûbi ve Osmanlı dönemlerindeki onarımlarda bazı bölüm ve mimari elemanlar eklenen yapının sıva ve süslemeleri de yenilenmiştir. Minare, harime girişi sağlayan eyvanın batısında yer alır.

Caminin beden duvarını aşan yükseklikteki kaidesi kare planlıdır. Gövde yukarıya doğru daralan kesik bir koni görünümünde olup kısa bir bölümünden sonrası yıkıktır. Moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir.

Karaman: Ermenek, Ulu Camii

Ulu Camii; Karaman’ın Ermenek İlçesi, Gülpazar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Camii, 1302 yılında Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Şehre hâkim bir noktada eğimli bir arazide bulunan cami kuzeyde yamaca yaslandığı için bu yöne cephesi yoktur.

Güney cephenin batı bölümünde iki sivri kemer açıklığı ile giriş revakı bulunmaktadır. Caminin ana girişine, batısındaki küçük avlusunu açılan muhdes revakından geçilerek ulaşılır.

Çınar ağacından yapılmış olan kapının üzerindeki hat sanatı dikkat çekicidir. İç mekanı, mihrap duvarına paralel üç sahını üzerinde bir mahfil katı bulunmaktadır. Mahfil korkulukları geometrik geçmelerle bezenmiş, minber korkuluğuna ise spiraller ve çiçek motifleri işlenmiştir.

Cephelerinin değişmediği, yani dış duvarlarının muhafaza edildiği ve yalnızca ihtimal ki yanan veya zamanla kullanılmayacak kadar eskiyen iç kısmı iki sıra kârgir kemer ilâve edilip, kuzey nef’e bugünkü galeri kısmı yapıldığı ve tavanın da yenilenmiş olduğu söylenebilir.

Bayburt: Ulu Camii

Ulu Camii; Bayburt’un Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yazılı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yapı, Selçuklu Dönemi’nde kervansaray olarak inşa edilmiş, daha sonra camiye çevrilmiştir. Dikdörtgen planlı yapı, yığma yapım sistemiyle inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır.

Caminin kuzeydoğu köşesinde bulunan minaresi, klasik Selçuklu tuğlalı minare tipindedir. Cami tek minareli ve minaresi tek şerefelidir. Minarenin sekizgen tamburu üzerinde yer alan nişlerin içinde bir zamanlar yer alan çini süslemeler günümüzde tahrip olmuş durumdadır.

Şerefenin altı kısmında yer alan bordürde yer alan bitkisel motifli çini süslemeler ise günümüzde de görülebilmektedir. Yapının çatısı kırma olup üzeri oluklu sac örtülüdür. Doğu cephesinde bulunan ve sonradan eklenen son cemaat mahfili yakın dönemde camekân ile kapatılmıştır.

Son cemaat mahfilinin yüksek sivri kemerli bir niş içine yerleştirilen basık kemerli iki girişi bulunmaktadır. Güneydeki nişin içerisinde kitabe yer almaktadır. 1266 tarihi okunan kitabenin onarım kitabesi olduğu tahmin edilmektedir. Ana harime giriş doğu yönünde bulunan taş söveli, kemerli ahşap iki kapı ile sağlanmaktadır.

Kapılar oldukça sadedir. Cami iç mekânı üç sahından oluşmaktadır. Sahınlar ana taşıyıcılar tarafından ayrılır. Kesme taş ile yapılan kalın taşıyıcılar, birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Ortadaki sahın üzerine köşeleri mukarnaslı sekizgen bir kaide üzerine bir kubbe oturtulmuştur.

Kadınlar mahfiline girişin doğusunda bulunan iki kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Mahfil ahşap dikmelerle taşınmaktadır. Mihrap düzgün kesme taştan yapılmıştır ve oldukça sadedir. Ahşap minberi de sade işlemelidir.

(Kaynak: karadeniz.gov.tr)

Aksaray: Kırgıl (Yeşiltepe), Ulu Camii

Ulu Camii; Aksaray’ın Merkez İlçesi, Kırgıl (Yeşiltepe) Kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

İnşaa kitabesine göre 1330 / 1912 tarihinde Nevşehirli Küçük Osman Usta tarafından yapılmıştır. Bir ihata duvarı
ile kuşatılmış bir bahçe içinde yer almaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan düzgün olmayan dörtgen bir plana sahiptir. 17.20 X 14.80 m. ölçülerindedir. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşede minaresi, kuzeyde ise sonradan eklenen son cemaat yeri görülmektedir.

Caminin cepheleri sade olup süsleme bulunmamaktadır. doğu ve batı cepheleri dışa taşıntılı üç adet dikdörtgen payanda ile desteklenmiştir. Payandalar arasında kalan yerlerde ise üsttekiler küçük, iki katlı düz lentolu dörder pencere düzenlemesi görülür. Güney cephenin ortası ise 5.75 X 2.65 m. dikdörtgen şeklinde kuzeye doğru taşıntı yapmaktadır. Bu taşıntının doğu ve batı cephelerinde düz lentolu birer pencere iç mekanı aydınlatmaktadır. Kuzey cephede ise düz lentolu iki pencere ve yuvarlak kemerli giriş kapısı vardır.

Kapı sade bir kaval silme ile üç yönden ters “U” biçiminde kuşatılmıştır. Kemerin üstünde ise inşa kitabesi görülmektedir. Doğu ve batı cephelerde beşer adet taş malzemeden yağmur oluğu bulunmaktadır. İç mekan, üç sıra halindeki ikişerden altı adet sütuna oturan üçer sivri kemere oturan bir ahşap tavanla, mihrabın olduğu eyvan ise sivri beşik tonoz ile; dıştan ise Marsilya kiremidi kaplı bir kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin kuzeybatı köşesinde orijinal minare yükselmektedir.

Cami kütlesi ve boyutu göz önüne alındığında minare kısa tutulmuştur. Kare kaide üzerinde köşeleri pahlanmış pabuç yer almaktadır. Pabuç üzerinde ise alttan ve birer bilezikle sınırlandırılmış ve kısa tutulmuş silindirik gövde görülmektedir. Taş korkuluklu sade şerefeden sonra kısa tutulmuş petek ve kesik koni formunda külah yükselmektedir.

Harime giriş kuzey cephenin ortasındaki yuvarlak kemerli kapı ile sağlanmaktadır. İç mekan 7.20 X 6.05 m. ölçülerindedir. Harim kuzey-güney yönünde uzanan dörtgen planlı olup 16.10 X 13.70 ölçülerindedir. İç mekana, üç sıra halindeki ikişerden altı adet silindirik sütun üzerine oturan sivri kemerlerle mihraba paralel dört sahına ayrılmıştır. Mihrabın olduğu kısım ise güneye doğru taşırılmış olup eyvan biçiminde iç mekana bakmaktadır.

Caminin duvarları sade olup boya ve badana yoktur. Duvarlar pencere başlangıç seviyesine kadar sonradan ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Doğu ve batı duvarlarında üsttekiler küçük ve iki katlı dörder adet, kuzey duvarında iki adet, güney duvarında eyvanın her iki yanın da iki katlı birer adet pencere iç mekanı aydınlatmaktadır. Kuzeybatı köşede bir tane dörtgen niş, doğu duvarının güneyinde ise yarım ongen vaaz kürsüsünün nişi vardır. Mihrabın olduğu eyvanın doğu ve batı duvarlarında tek katlı ve sivri kemerli birer pencere, mihrabın her iki yanında ise dikdörtgen birer niş görülmektedir.

Kıble duvarının ortasındaki eyvan içersinde mihrap görülmektedir. Mihrap nişi yarın ongen formunda olup profilli kavsarası kaş kemerle sonlanmaktadır. Kavsara, yatay düzenlenmiş üç adet oluk silme ile üç yatay kuşağa bölünmüştür. İçerisinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. niş en dıştan ters “U” biçiminde bir kaval silme ile sınırlandırılmıştır. Minber, güneybatı köşedeki minber mermer malzemeden olup sonradan eklenmiştir.

İç mekanın kuzeyinde, sonradan ilave edilen mahfil doğu-batı yönünde boydan boya uzanmaktadır. Giriş kapısının doğusundaki bir merdivenle mahfile çıkılmaktadır. İç mekanın doğu duvarının güneyindeki vaaz kürsüsü yarım ongen formunda bir niş şeklindedir. Nişin önünde vaizin oturması için profilli bir konsolla taşınan taş malzemeden bir altlık yer almaktadır

Aksaray: Yeşilova, Ulu Camii

Ulu Camii; Aksaray’ın Merkez İlçesi, Yeşilova Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Kitabesine göre 1287 / 1870 yılında yaptırılmıştır. Cami ihata duvarı ile çevrilmiş bir bahçe içindedir. Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahip yapı ahşap destekli camiler grubuna girmektedir. 21.80 X 18.33 m. ölçülerindedir. Düzgün kesme taş ve devşirme malzemeden inşa edilmiştir.

Caminin cepheleri sade olup süsleme bulunmamaktadır. Kuzey cephe sağır bırakılmıştır. Batı cephede iki tanesi sonradan örülerek kapatılmış açık bir adet, doğu cephede iki adet, güney cephede de dört adet düz lentolu pencere varır. Cephelerde ahşap hatıllar dikkati çekmektedir.

İç mekan, 16 adet silindirik ahşap destek ve dört tane kare taş paye ile taşınan, bir ahşap tavanla, dıştan ise Marsilya kiremidi kaplı bir kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin kuzeybatısında sonradan eklenen minare silindirik gövdeli ve iki şerefelidir. Yapının güneydoğu köşesinde ve çatı seviyesinde üç taş konsol görülmektedir ki caminin orjinalde bu konsollara oturan bir köşk minareye sahip olduğunu anlaşılmaktadır.

Harime giriş doğu cephenin kuzeyindeki düz lentolu kapı ile sağlanmaktadır. İç mekan kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir şemaya sahip olup 20.55 X 17.10 m. ölçülerindedir. Harim kuzey-güney yönünde uzanan dört sıra ahşap destek dizisi ile mihraba dikey beş sahına ayrılmaktadır.

Kıble duvarının ortasında yarım daire şeklinde ve basık kemerli bir mihrap vardır.niş dıştan biri sade iki adet bordürle ters “U” şeklinde kuşatılmaktadır. Dıştaki bordürde uç uca eklenmiş lotus motifi dikkati çekmektedir. Mihrabın batısında ahşap minber görülmektedir. Minberin korkuluğu ajur tekniğindeki ters ve düz “S” şeklindeki motiflere sahiptir. Aynalık iç içe sade ve profilli yedi üçgenle şekillendirilmiştir. Süpürgelik kısmı da yan yana sıralanmış panolar halindedir.

Harimin kuzeyindeki taş payelerin hemen gerisindeki ahşap mahfil doğu-batı yönünde boydan boya uzanmaktadır. İç mekana sivri kemerlerle açılmaktadır. Kemer araları ahşap korkulukludur. Mahfilin orta kısmı korkuluklu bir balkon şeklinde düzenlenmiştir. Balkondaki düzenleme hemen altında da aynen uygulanmıştır.

Aksaray: Eşmekaya, Ulu Camii

Ulu Camii; Aksaray’ın Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi, Aşağı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitabe yoktur. Köyün yaşlılarının verdiği bilgiye göre caminin köyün kurucusu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami 1930 ve 1961 yıllarında tamir edilmiştir. Minaresi 2002 yılında yenilenmiştir.

Kasabanın ulu camisi olan yapı müftülük kayıtlarında “Kuba Cami” olarak anılmaktadır. Taş temel üzerine kerpiç malzemeden inşa edilen cami kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı olup ahşap destekli camiler grubuna girmektedir. 14.70 m. ölçülerindedir. Kuzeydoğu köşede minaresi, doğuda son cemaat yeri olan cami sağlam olup ibadete açıktır.

Caminin cepheleri sade olup süsleme bulunmamaktadır. Temel cepheleri beton sıva, beden duvarları ise kerpiç sıvalıdır. Cepheler pencerelerle hareketlendirilmiştir. İç mekan, iki sıra halindeki ahşap destekle taşınan, bir ahşap tavanla, dıştan ise Marsilya kiremidi kaplı bir kırma çatıyla örtülmüştür.

Orijinal olmayan minare caminin kuzeydoğusunda ve yapıdan bağımsız olarak inşa edilmiştir. Kare planlı kaide üzerinde köşeleri pahlı pabuç ve çokgen gövde yükselmektedir. Tek şerefeli olup konik külahlıdır.

Harimin doğusunda kuzey-güney yönde boydan boya uzanan son cemaat yeri görülmektedir. Kuzeydoğusundaki üç basamaklı bir merdivenle son cemaat yerine çıkılmaktadır. Son cemaat yerinin güney duvarında ahşap mihrap vardır. Güneybatı köşedeki minber ahşap malzemeden olup sonradan eklenmiştir. Harimin kuzeyinde, doğu-batı yönünde boydan boya uzanan mahfil görülmektedir.

 

Aksaray: Ulu Camii

Ulu (Karamanoğlu Mehmed Bey) Camii; Akaray’ın Merkez İlçesi, Hacı Hasan Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden olan Ulu Camii, Kılıçarslan’ın oğlu Rükneddin Mesud tarafından yaptırılmıştır. Karamanoğulları Dönemi’nde genişletme ve onarım çalışmaları yapılan caminin kitabesinde ”Bunun yapılmasını ve yenilenmesini merhum ve mağfur Ala-ed-din Bey’in oğlu yüce Sultan Mehmed, 811 yılında emretti” yazar ve yine aynı kitabede caminin mimarı olan Mimar Firuz’un adı yazılmıştır. Osmanlı kayıtlarında ise caminin ismi ”Karamanoğlu Mehmed Bey Camii” olarak geçmektedir.

Ulu Camii, kareye yakın bir planda, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Anadolu Selçuklu beyliklerinin tipik süslemeleri ile bezenmiş olan batı cephesindeki taç kapıdan giriş yapılır. Kıble yönünde dört, kıbleye dik olarak üç, toplam on iki ayak bulunmaktadır. Bu ayaklar birbirine kemerlerle bağlıdır. Taç kapının solundan bir merdivenle üzeri çapraz tonoz örtülü olan kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Camiinin içinde Selçuklu devri ahşap işçiliğinin şaheser örneği bir minberi vardır.

Döneminin en ünlü ağaç oyma, sedef kakma ve kalem işleri ustalarından Nüştekin’ül Cemali tarafından yapılmıştır. Abanoz ağacından yapılan bu minberde usta; yazının, sedef kakmacılığın, ince ağaç işçiliğinin ve süslemenin her çeşit inceliğini bir arada kullanmıştır. Minberin üzerinde Kuran-ı Kerim’den Ayetler ile Selçuklu Sultanlarına ithafen methiyeler yazılı olup, çeşitli motiflerle de eser süslenerek zenginleştirilmiştir. Ayrıca Ulu Camide bulunan ve Selçuklu ile Osmanlı dönemine ait bir çok halı ve kilim seccade Aksaray Müzesi’nde koruma altına alınmış, bunlardan bir kısmı da müzede sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.