‘Emekli Sendikaları Koordinasyonu’ kuruldu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen, Tüm Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası (EDS), İstanbul Emekli Sendikaları Koordinasyonu emeklilerin sorunlarının çözümüne dair ‘güç-birliği, birleşik mücadele’ ekseninde kurulduğunu açıkladı.

İstanbul Emekli Sendikaları Koordinasyonu’nun kuruluş amacına yönelik yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen toplantılarda, sendikalar arasındaki ilişkilerin, “siyasal iktidarın politikaları, emeklilerin yaşadığı ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik ve kültürel sorunları ve bunlara çözüm olacak taleplerimizi, emeklilerin sendikal örgütlenmede karşılaştıkları sorunlar vb. birçok konuda ortak görüşlere sahip olunduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Koordinasyonun iktidar karşısında emekli hareketinin ve sınıf mücadelesinin kazanımlarına ulaşmasında önemli etki sağlıyacağına inandıklarını ve atılan bu somut adımın “güç-birliği, birleşik mücadele” konusunda önemli katkıları olacağı ifade edildi.

Emekli Sendikaları Koordinasyonu’nun yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İstanbul’da bir araya gelen emekli sendikalarımıza bağlı temsilcilerimiz, ekonomik-demokratik mücadelemizde eylem ve güç birliği sağlamak amacıyla “İSTANBUL EMEKLİ SENDİKALARI KOORDİNASYONU” nu oluşturmuştur.

İstanbul Emekli Sendikaları Koordinasyonuna neden ihtiyaç duyduk?

Biz emeklilere dayatılan insanlık dışı toplumsal koşullarda, emekli sendikalarımızın birleşik mücadele vermesi kaçınılmazdır!

COVİD19 salgınıyla birlikte yaşanan ekonomik krizin faturası emeklilere, işçilere, memurlara, çiftçilere ve küçük esnafa çıkarılıyor. Temel tüketim maddeleri olsun, elektrik-su-doğal gaz faturaları olsun % 40 ların üzerindeki zamlarla açlık ve yoksulluğun dayatıldığı süreçteyiz.

İçerisine itildiğimiz sefaletin yanı sıra, en küçük demokratik hak kullanımında dahi baskı ve yasaklamalar giderek artmış ve bu durum zulüm halini almıştır. Bırakalım işçilerin sendikalaşma hakkını özgürce kullanmasını, emeklilerin sendikal örgütlenme hakkının dahi engellenmeye çalışıldığı günlerden geçiyoruz. Yazılı ve görsel medya üzerindeki baskılar ve özgürlüklerin kısıtlanması, eğitim ve sağlık haklarındaki gerilikler, kadına şiddet, hukuksuzluk ve adaletsizlik vb. unsurlarıyla, yaşam bizlere açıkça zehir edilmektedir.

Giderek ağırlaşan salgın koşullarında, emekli maaşlarına yapılan ‘sefalet zamlarıyla’ karşılaştık. Biz emekliler temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamaz olduk.

AKP iktidarı dahil tüm sermaye güçleri servetlerine servet katarken, BİZ EMEKLİLER ASGARİ GEÇİM STANDARTLARINA DAHİ ULAŞAMIYORUZ!

Evet güncel yaşamımız çok sorunludur ve geleceğimize ilişkin umutlarımız tüketilmek istenmektedir.

Ülkemizde yaşayan 13 milyon emekli ve yaşlı insanımız bu tablodan çok etkilenmekledir. Bizler, İstanbul emekli sendikalarından üyeler olarak, yaşam umudumuzu ve mücadele kararlılığımızı yitirmiş değiliz.

Artık yeter! Biz emekliler açlık, yoksulluk, aşağılanmak, yalan ve talan düzeni istemiyoruz!

Değerli basın mensupları, emek kamuoyu ve sevgili emekliler,

Güncel sürecin getirdiği görev ve sorumlulukların bilinciyle, emekli sendikalarımız arasında güç birliği ve dayanışma gerekliliğine inanıyoruz. İstanbul’da, emekli sendikalarımızın değişik şubelerinden katılan temsilcilerimiz tarafından düzenlenen toplantılar yaptık. Örgütlü emeklilere yakışan hoşgörü ve olgunluk düzeyimizle, emekli mücadelemizi ve güç birliği konusunu tartıştık. Bu konuda sendikalarımızı ve üyelerimizi ayrıntılı bilgilendirdik. Sonuç olarak ayrı sendikal kanallarda yürüttüğümüz emekli mücadelemizi, koordinasyon çatısı altında omuz omuza vererek, sınıf dayanışması bilinciyle sürdürmeye karar verdik.

Demokratik bir zeminde, özgür ve bağımsız iradelerimizle İstanbul Emekli Sendikaları Koordinasyonu ’nu (İstanbul-ESK) kurmuş bulunuyoruz. Koordinasyon oluşumunda DİSK-EMEKLİ SEN, EMEKLİLER DAYANIŞMA SENDİKASI ve TÜM EMEKLİLER SENDİKASI’ nın İstanbul şubelerinden katılan temsilcilerimiz yer almaktadır.

Sendikalarımız arasında gerçekleştirdiğimiz güç ve eylem birlikteliği; diğer emekli oluşumlarının, emekli dostlarımızın destek ve sahiplenişiyle de yeni boyutlar kazanacaktır. Bu öngörüyle, güç birliği ve dayanışmamızı ülkeye ve uluslararası platformlara taşıma ufkumuzu ifade ediyoruz.

Ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik vb. toplumsal koşullardan kaynaklanan taleplerimiz ve insan onuruna yakışır koşullarda yaşamak arzumuz ve mücadelemiz ortak paydamızdır.

Örneğin ülke GSMH’sına verdiğimiz emeklerin ve birikimlerin karşılığı olarak, emeklilik haklarımızı adaletli biçimde almak ve kullanmak istiyoruz. Bu amaçla, devlet ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarıyla emeklilere ait TOPLU SÖZLEŞME yapmak istiyoruz. Biz emekliler adına birilerinin yarım ağızla konuşmasını kabul etmiyoruz. Artık sermayenin ve devletin tek taraflı belirlediği hukuku istemiyoruz. Emekli ve yaşlılar tarafı olarak sözleşme masasında, toplu sözleşme hakkımızı kullanmalıyız.

İstanbul Emekli Sendikaları Koordinasyonu, bu ortak zeminlerde örgütlenecek, etkinlik ve eylemleriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir. Kapitalist sisteme, sermaye güçleri ve siyasal iktidarına karşı, emekli sendikalarımız ve üyelerimiz omuz omuza olacaktır.

Başta emekliler olmak üzere, emek ve meslek örgütlerini, aydınları ve sanatçıları, insan haklarından yana olan tüm emek dostlarını; emeklilerin ve emekli örgütlerinin haklı mücadelesinde yanımızda göreceğimize inanıyoruz.

İnsanlık dışı koşulları, açlık ve sefaleti hak etmiyoruz! Sadece onurumuzla insanca yaşamak istiyoruz.

Sevgi ve saygıyla…”