Ordu: Selimiye Camii

Ordu’nun Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı, yazılı kaynaklara göre, 1956 yılında hizmete açılmıştır. Yapı, harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yeri iki kademeli olup kapalıdır.

Yapının ana girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Giriş açıklığı yuvarlak kemerli, ahşap giriş kapısı çift kanatlıdır. Yapının minaresi doğu cephesinde harim ile son cemaat yerinin birleştiği köşede bulunmaktadır. Minaresi tek şerefelidir. Çift sıra olan pencerelerde üst sıra pencereler basık kemerli alt sıra pencereler ise dikdörtgen formludur.

Pencereler tek kanatlı ve ahşaptır. Yapının üst örtüsü harim bölümünde tek büyük bir kubbe ve iki kademeli son cemaat yerinde doğu batı yönünde üçer kubbedir. İç mekânda tüm duvarlar sıvalıdır. Duvarlarda kalem işleri görülmektedir. Kubbe içerisinde yoğun kalem işi süslemeler mevcuttur. Mihrap, Atik İbrahim Paşa Orta Camii’nin orijinal mihrabıdır.

Mukarnaslı mihrap kesme taş malzemeden yapılmıştır ve taş işlemelidir. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup oldukça sadedir. Harimin alt katında kadınlar için namaz kılma yeri bulunmaktadır. Bu alana dışarıdan giriş doğu cephesinde yer almaktadır. Kadınlar mahfiline, son cemaat yerinden merdiven ile de ulaşım sağlanmaktadır.

Ordu: Osman Paşa Şadırvanı

Osman Paşa Şadırvanı; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Düz Mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı, yazılı kaynaklara göre, 1842 yılında, Ordulu olan Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Bey tarafından yaptırılmıştır.

Yapı 1937 yılındaki depremde yıkılmış, 1997 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapı, altıgen planlı bir platform ile zeminden yükseltilmiştir. Her köşede bulunan sütunlar birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmaktadır. Sütun başlıklarında sade taş işçiliği görülmektedir.

Altıgen planlı yükseltinin ortasında yuvarlak formlu ve altı lüleli çeşme bulunmaktadır. Her musluğun ön tarafında oturma sekisi bulunmaktadır. Yapının üzeri soğan formlu kubbe ile örtülüdür. Kubbenin üzerinde alem bulunmaktadır.

Ordu: Kurul Kalesi

Kurul Kalesi; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Ssivri bir kaya üzerine kurulmuş olan Kurul Kalesi, 1. derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanıdır. Kale, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, sırta yerleşmiş durumdadır. 2010 yılında yapılan kurtarma kazısında bulunan pişmiş toprak çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçaları incelenmiş ve alanda M.Ö. 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı tespit edilmiştir.

Antik yerleşim yerinde daha sonra bilimsel kazı çalışmaları başlatılmıştır. Hellenistik Dönem yerleşimi olan Kurul Kalesi’nin bir garnizon olduğu düşünülmektedir. Konum olarak çevreye hâkim bir yerde konumlanan kalenin VI. Mithridates Dönemi’nde kullanıldığı bilinmektedir. 2016 yılı kazı sezonunda bulunan Kybele Heykeli, şehrin ana kapısında bulunmuştur.

Tanrıça Kybele Heykelinin şehri koruyucusu olarak yerleşim yerinin girişinde konumlandırıldığı düşünülmektedir. Kazı yetkililerinin verdiği bilgiye göre heykelin üst kısmında bulunan ahşap konstrüksiyon saldırı sırasında çökerek heykelin üzerini kapatmıştır. Böylece heykel günümüze kadar in-situ halde ulaşabilmiştir. Tahtında oturan Tanrıça Kybele Heykeli’nin yaklaşık 200 kilogram ve 110 cm boyunda olduğu belirtilmiştir.

Heykelin etrafında sikkeler ve ok uçları da bulunmuştur. Bu objelerin adak olabileceği düşünülmektedir. Kale içerisinde bulunan dehliz ve su sarnıcının yanı sıra diğer yapılar kazılar ilerledikçe tanımlanmaktadır. Ayrıca yapılan kazı çalışmalarında, çok sayıda buluntuya ulaşılmıştır. Kurul Kalesi, Romalılar’a karşı uzun süren mücadeleler vermiş ve güçlü bir Roma saldırısında çıkan büyük bir yangın sonucunda buradaki yerleşim son bulmuştur. Yerleşim yerinde kazılar devam etmektedir.

Ordu: Küçük Hamam

Küçük Hamam; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Eskipazar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda moloz taş malzeme kullanılmıştır. Eskipazar Camii’nin kuzeydoğusunda bulunan yapı, tek mekân ve su haznesinden oluşmaktadır. Yapı kare planlıdır. Yapının girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır.

Giriş açıklığı yuvarlak kemerlidir. Giriş kapısı tek kanatlı olup ahşaptır. Ana mekânın altında bulunan su haznesi girişi batı cephesinde bulunmaktadır. Giriş açıklığı basık kemerlidir. Yapı kubbe ile örtülmüştür ve kubbe üstlerinde aydınlatma delikleri bulunmaktadır.

Ordu: Kotyora Antik Yerleşmesi

Kotyora Antik Yerleşmesi; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Güzelyalı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Deniz kenarında bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Kotyora halk arasında Bozukkale olarak da adlandırılmaktadır. Yerleşim yerinin adına ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan biri de kelimenin Kutyöresi/Kutyorası anlamına geldiğidir.

Yazılı kaynaklara göre Kotyora, M.Ö. 400 yılında Ordu ilinin kuruluş yeri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca alanda 11. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılan bir kalenin olduğu ileri sürülmektedir. Alan içerisinde herhangi bir yüzey araştırması ve/veya bilimsel kazı çalışması yapılmamıştır.

Ordu: Selimiye Köprüsü

Selimiye Köprüsü;  Ordu’nun Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Bülbül Deresi üzerinde yer alan yapının yapım tarihine ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Kâgir olarak inşa edilen köprü, iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir.

Köprüde malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Köprü ayaklarının her ikisi de ana kayaya oturmaktadır. Köprünün korkuluğu ortada üçgen şeklinde birleşmiştir.

Ordu Etnografya Müzesi

Ordu Etnografya Müzesi; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Yapının doğu ve kuzey cepheleri yola cephedir. Güney ve batı cepheleri ise bahçe içerisinde bulunmaktadır. Doğu batı doğrultusunda eğime oturmuş olan yapı, bir zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Paşaoğlu Konağı adıyla anılan yapı, 1896 yılında, İstanbullu bir ustaya, Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Konak, toplam 625 m2’lik alan üzerinde inşa edilmiştir ve konağın taşları Ünye’den, ahşap malzemesi ise Romanya’dan getirtilmiştir. Yapının zemin kat girişi doğu cephesinde yer almaktadır. Giriş kapısı tek kanatlı, ahşap ve taş söveldir. Kapı üzerinde ahşap işlemeler mevcuttur. Yapının birinci normal katına kuzey, güney ve batı cephelerinden üç adet girişi bulunmaktadır.

Kuzey cephesi giriş kapısı demirden, çift kanatlı ve basık kemerlidir. Giriş açıklığının her iki yanında sütunceler bulunmaktadır. Sütuncelerin başlıkları bitkisel motiflidir. Sütuncelerin hemen üzerinde, basık kemeri taşıyan lento bulunmaktadır. Kemer ve lento dışa taşkın olup taş işlemeye sahiptir. Kapı açıklığı ile lento ve sütunceler arasında kalan alınlıkta kalem işi süslemeler bulunmaktadır.

Kuzey cephesi normal kat giriş kotuna doğudan uzanan iki kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Bu cephede girişin hemen üzerinde yer alan ikinci normal katın balkonu bulunmaktadır. Bu balkon girişe saçak oluşturmuştur. Balkon iki adet sütun ile taşınmaktadır. Sütun başlıkları bitkisel motifli taş işçiliğine sahiptir. Normal kat güney ve batı cephesi aynı olup giriş açıklıkları tek kanatlı, düz silmeli ve taş çerçevelidir. Yapının tüm pencereleri giyotin ve dikdörtgen formludur. Pencereler dışa taşkın taş çerçevelidir.

Pencere üzerindeki lentolar ve çerçeveler profillidir. Üst örtüsü düz çatıdır. Çatının çevresi profilli şebekeyle çevrilmiştir. Yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Kat aralarında taş silme geçmektedir. Silmeler yoğun taş işçiliğine sahiptir. Yapı, 1982 yılında kamulaştırılmış, 1987 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ordu Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başlanmıştır. Günümüzde halen aynı işlevde kullanılmaktadır.

Ordu: Taşbaşı Kilisesi

Taşbaşı Kilisesi; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Taşbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı bazilikal planlı olup doğu batı yönünde dikdörtgen formludur. Kilise, yazılı kaynaklara göre, 1853 yılında inşa edilmiştir. Yapının kuzey ve güney cephelerinde olmak üzere iki adet girişi bulunmaktadır.

Giriş açıklıkları yuvarlak kemerlidir. Yapının dıştan üst örtüsü ortada kubbe ve kenarlarda kırma çatılıdır. Çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. İç mekânda apsisin hemen batısının üstünde aydınlatma feneri bulunmaktadır. Fenerin üzeri kubbe ile örtülüdür. Fenerin üzerinde yuvarlak kemerli pencere açıklıkları bulunmaktadır.

Yapı üç nefli olup orta nef yan neflere oranla daha geniş tutulmuştur. Nefler üçer sütunla ayrılmıştır. Yapının üçlü apsisi bulunmaktadır. Yapıda bulunan pencerelerden alt sıra pencereler üsttekilere oranla daha büyüktür. Yapının tüm pencere açıklıkları basık kemerli olup pencerelerin yuvarlak kemerli çerçeveleri bulunmaktadır. Pencereler çift kanatlı ve ahşaptır.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Düz Mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı bazilikal planlı olup doğu batı yönünde dikdörtgen formludur. Yapının ana giriş kapısı batı cephesinde bulunmaktadır.

Giriş açıklığı yuvarlak kemerlidir ve dıştan kademeli olarak silmelerle çerçevelenmiştir. Çerçevenin üst kısmı yükseltilerek hareketlendiriliştir. Güney cephesinde bulunan giriş açıklığı sonradan kapatılmıştır. Yapının dıştan üst örtüsü iki yönde kırma çatıdır.

Çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir. Yapı üç nefli olup orta nef yan neflere oranla daha geniş tutulmuştur. Yapının üçlü apsisi bulunmaktadır. Yapının tüm pencere açıklıkları dikdörtgen formludur ve pencereler demir parmaklıklıdır.

Ordu: Zafer Kaya Mezarı

Zafer Kaya Mezarı; Ordu’nun Altınordu İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kaya mezarına, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kaya mezarı, eğimli bir arazide bulunan büyük bir kaya üzerinde, yerden yaklaşık 10 metre yüksekte yer almaktadır. Yapı, sütunlu ön oda ve mezar odasından oluşmaktadır.

Yapının girişi batı cephesinde yer almaktadır. Ön odanın batı cephesinde iki adet geniş sütun bulunmaktadır. Sütun altlığı ve başlığı dikdörtgen formdadır. Mezar odasına giriş dikdörtgen bir açıklıktan sağlanmaktadır.