Aksaray: Göksu (Yerköprü) Şelalesi

Göksu (Yerköprü) Şelalesi; Karaman’ın Kazımkarabekir İlçesi, Habiller Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İl merkezine 60 km. mesafededir.

Toros dağlarının sakladığı güzelliklerden olan Göksu (Yerköprü) Şelalesi, Temiz havası, yeşilliği ve güzel suları ile ünlüdür. Sabah erkenden gidilip-akşama Karaman’a dönülebilir.

Mükemmel doğa manzaralarıyla karşılaşacağınız şelaleye gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Şelalelerin bulunduğu bölgede ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız işletme bulunmamaktadır.

Şelalenin yer aldığı vadiye yaya olarak inmeniz ve yürümeniz gerekmekte. Zaman zaman dere içerisinden geçmek zorunluluğu olacağından kıyafet ve ayakkabı konusuna dikkat etmeniz gerekmektedir.

 

Aksaray: Yüksek Kilise

Yüksek Kilise; Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür. İlçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.

Kızlar manastırı olarak bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş oymadır. İçinde Bizans döneminden kalma bir şapelin bulunduğu yüksek kayanın tepesinde 19.Y.Y’da inşa edilmiştir.

Çok sayıda obsidyenden yapılmış malzemenin bulunduğu kilise çevresi şüphesiz önemli bir neolitik yerleşim merkezidir.

Yüksek Kilise’den Güzelyurt ve Hasan Dağı’nın (3268 m) görünüşü nefes kesecek güzelliktedir. Yüksek kilisenin bulunduğu bölgenin milattan önce 8000 yıllarına dayandığı söylenmektedir.

Bu bölgede çıkan çanak çölmek parçalarının bu çağlara ait olduğu araştırmacılar tarafından anlatılmaktadır. Bu kiliseye paralel olarak iki adet kilise ile bağlantısı olduğu ve jeolojik tedbir olarak kullanıldığı söylenmektedir.

Aksaray: Ozancık Yer Altı Şehri

Ozancık Yer Altı Şehri; Aksaray’ın Ortaköy İlçesi, Ozancık Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yer Altı Şehri (Ersele) Bizans dönemi yapılarındandır. Ersele höyüğünün güneyinde, kırk gözler mevkii yaklaşık 2,5 kilometre karelik bir alana yayılmış, mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olup, halen mera işlevi görmektedir.

Üst kısımda mezarlık alanı vardır. En az 7 tane girişi tespit edilmiştir. Çevresinde ve iç kısımlarda bulunan havalandırma bacalarından buranın en az 5 katlı bir yeraltı şehri olabileceği sanılmaktadır.

Kapladığı alan itibarı ile çok büyük bir yerleşim alanına sahiptir. Şehrin içinde karakteristik tırhaz taşları ve mekanlar, depo odaları ve kurumuş su yolları çevresinde stilize mezar kabartmaları vardır.

Aksaray: Yunus Emre Türbesi

Yunus Emre Türbesi; Aksaray’ın Ortaköy İlçesi, Sarıkaraman Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Türbenin bulunduğu tepe, halk tarafından Ziyaret Tepesi olarak bilinmektedir. Her yıl ekim ayında Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri düzenlenmektedir. Aksaray ve Kırşehir Valiliklerince dönüşümlü olarak gerçekleştirilen etkinliklere her iki ilin protokolü ile yurt dışından ve yurtiçinden gelen bir çok vatandaş katılmaktadır.

Bu toprağın insanı, dervişi, şairi. İlahi aşk ateşiyle nefsini hamlıktan kurtarıp pişirerek aşkın tadını şiirlerine, sesine, nefesine veren zat. Yalnızca kendi yaşadığı döneme değil yüzyıllar sonrasına da öğütleriyle seslenebilen büyük insan. Özünü topraktan alan, sözünde bereketlendiren ve onunla gönül sofraları kuran ve bizi doyuran şair. Yunus Emre.

Yunus Emre, dilden dile aktarılan şiirleriyle 700 yıldır aramızda yaşıyor. Bunca şöhretine rağmen hayatı hakkında bilinenler ne yazık ki çok azdır. Doğduğu ve öldüğü yerler hakkında farklı rivayetler bulunan Yunus Emre’nin ailesi ve çocukları olduğu, şiirlerinden ve menkıbelerinden bilinmektedir.

Türk Tasavvuf Edebiyatının en büyük temsilcisi kabul ettiğimiz Yunus Emre’nin yaşadığı yer hususunda maalesef kesin bir neticeye varılamamıştır. Buna sebep, eldeki iddiaların yetersiz oluşu, karşı tezlerle bu iddiaların geçersiz kılınmasıdır.

Yunus Emre hakkında yapılmış olan çalışmalara baktığımızda, bu ulu zata ait Anadolu’nun muhtelif yörelerinde çok sayıda makam veya mezar zikredilir. Bunlardan Eskişehir-Sivrihisar, Aksaray-Ortaköy, Karaman, Bursa, Kula ile Salihli arası, Erzurum Duzcu köyü, Keçiborlu, Sandıklı, Ünye ve Sivas Hafik’teki türbe veya makamlar adı geçen yerler arasındadır.

Milletimizin değer verdiği şahısları gönüllerinde yaşatırken, onlara sahip çıkıp kendi beldelerinde olduğunu ileri sürmeleri de gayet tabiidir. Yunus’un on yerde mezarının ya da makamının olması da bu yüzdendir.

Bugüne kadar Yunus Emre’nin yaşadığı yer hakkında en çok Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi ve Karaman kabul görmüştür. Ancak bazı akademisyenlere göre Ortaköy ilçesinin Hacı Bektaşi Veli ve Tapduk Emre dergahlarına yakınlığı, rivayetlere göre Yunus Emre’nin bu dergahlara yürüyerek gidip gelmesi, 40 yıl Tapduk Emre’ye hizmet etmesi bilgileri göz önünde bulundurulduğunda Yunus’un yöremizde yaşadığı ve mezarının Aksaray ilinin Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyündeki Ziyarettepe denilen mevkide olduğu kabul edilmektedir. Bundan dolayı da Ortaköy İlçesi halkı Yunus Emne’ye sahip çıkmaktadır.

Aksaray İl Halk Kütüphanesi

İl Halk Kütüphanesi; Aksaray’ın Merkez İlçesi, Hacı Hasanlı Mahallesi’nde, Ulu Cami’nin hemen kuzeyinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Kitabesine göre Aksaray Valisi Yusuf Ziya Günar tarafından 1924-26 yılları arasında yaptırılmıştır. Yapının mimarı Mühendis Galib Bey, ustası ise kitabesine göre Sarı Şeyh Usta Mısri’dir. Sağlam olan yapı aynı amaçla halka hizmet etmektedir.

Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Bodrum kat üzerine 1 kat halinde yükselmektedir. Gerek planlama gerekse cephe düzenlemesi açısından simetrik kaygı açıkça görülmektedir. İhata duvarı ile çevrilmiş bir bahçe içindedir.

Bodrum kat günümüzde ilk okul, üst kat ise, diğer okul öğrencileri ile yetişkinlere hitap etmektedir. Bodrum kat kitabesinden de anlaşılacağı üzere orjinalde Vilayet matbaası olarak kullanılırken, Aksaray’ın 1933 yılında vilayetlikten çıkarılıp ilçeye dönüştürülmesinden sonra iç mekandaki matbaa aletleri Niğde’ye götürülmüştür.

Yapının en önemli kısmı cepheleridir. Cephe düzenlemelerinde klasik Türk unsurlarının baskın bir şekilde uygulanması dikkat çekmektedir. Cephelerin kaplama taşları Rustik tarzda analı-kuzu şeklinde belirginleştirilmiştir. Doğu ve batı cephelerde birer portal vardır. Yapının kuzey ve güney kanatları doğu ve batıya doğru taşıntı yapmaktadır. Cepheleri dolanan iri kaval silmelerle katları birbirinden ayırmaktadır. Bodrum kat pencereleri ise basık kemerlidir.

Pencereler rustik tarzda düzenlenmiş analı-kuzu şeklindeki blok taşlarla vurgulanmıştır. Doğu cephedeki basık kemerli bir kapı ile bodrum kata girilmektedir. Zemin kata her iki cephedeki, tek yönlü merdivenle çıkılmaktadır. Pencereler ve kapılar, kemerin formuna uygun iri bir kaval silme ile, söveler ile beden duvarlarının köşeleri analı-kuzu şeklindeki Rustik düzendeki taşlarla değerlendirilmiştir. Güney cephede bodrum katta basık kemerli iki, zemin katta ise yüksek ve geniş ikişer pencere vardır.

Batı cephenin güneyinde her iki katta üçer pencere yer almaktadır. Zemin kattakiler sivri kemerli olup kuzeydeki diğer ikisine nazaran daha küçük tutulmuştur. Büyük pencerelerin arasında yıldız motifli bir kabara dikkati çekmektedir. Küçük pencerenin üstünde ise penç motifli silindirik formda bir kabara daha görülmektedir. Güneydeki kanadın dışa taşıntılı kuzey cephesinde bodrumdaki basık, üstteki sivri kemerli birer pencere vardır. Batı cephenin ortasında, kuzey ve güneydeki kanatların dışa taşıntı yapması nedeniyle, biraz içeride kalmış kısımda zemin kata çıkışı sağlayan kapı ve pencere düzenlemeleri yer alır.

Giriş kapısı yuvarlak kemerli olup kemer ve söveler yivlendirilmiştir. Kapı yine yivli bir sivri kuşatma kemeri içine alınmıştır. Kapının her iki yanında yuvarlak kemerli birer pencere görülmektedir. Pencereler yanlardan yivli birer yarım sütunce ile sınırlandırılmıştır. Sütunceler, plaster motifi üzerine oturan simetrik, kıvrık dal ve Rumilerden gelişen bir bezeme üzerine oturmaktadır. Pencereler ve ortadaki kuşatma kemeri bir kaval silme ile sınırlandırılmıştır.

Kuşatma kemerinin kilit taşı hizasında kademeli kare bir altlık üzerine sekizgen içinde sekiz kollu yıldız motifli bir kabara ile; köşeliklerinde sarı zemin üzerine siyah renkte geometrik düğüm motifi dikkati çekmektedir. Bu düzenlemelerin üzerinde ise kitabe, kitabenin yanlarında dilimli birer mermer kabara, kitabenin de üst kısmındaki dikdörtgen boşlukta gönderli bir al bayrak yer almaktadır. Bu süslemeler kaval silmeden yanları girintili, çıkıntılı siyah renkli bir bordürle kuşatılmıştır.

Giriş kapısının kuzey ve güneyindeki kanatların cephelerinde birer kabara daha vardır. Kapının her iki yanında birer korkuluk babası vardır. Batı cephenin kuzeyinde yuvarlak kemerli ikiz pencere yer almaktadır. pencereler, yivli yarım sütunceler sınırlandırılmıştır. Sütuncelerin altlıklarında yüksek kabartma tekniğinde ters-düz, “C”, damla, yaprak, çiçek, penç ve çarkıfelek motifleri; başlıklarında da yine yüksek kabartma tekniğinde yaprak, penç ve çarkıfelek motifleri bulunmaktadır. Pencereler bir kaval silme ile vurgulanmıştır. Pencere arasında dilimli bir kabara yer almaktadır. En üstte ise yine kaval silmeden bir yuvarlak kemer pencere kemerleriyle birleşmektedir.

Cephenin ortasında analı-kuzulu Rustik tarzda bir kaval silme dikkati çekmektedir. Pencerelerin en üstünde çatı seviyesinde ortası üçgen şeklinde sonlanan bir kitabe yer almaktadır. Bodrum katın bu cephesinde sadece bir adet pencere vardır. Kuzeybatı cephede yüksek tutulmuş sivri kemerli, bodrum katta ise basık kemerli ikişer pencere bulunmaktadır. Sivri kemerli pencerelerin kemeri dıştan bir kaval silme ile sınırlandırılmıştır. Cephenin en üstünde ise ortası üçgen şeklin düzenlenmiş pano içinde kitabe yer almaktadır. Doğu cephenin kuzeyindeki düzenleme, batı cephenin kuzeyindekinin aynısıdır.

Doğu cephenin orta kısmı büyük üçüz yuvarlak pencere ile hareketlendirilmiştir. Pencereler yarım yivli sütuncelerle birbirinden ayrılmaktadır. sütuncelerin altlıkları, aynı cephenin kuzeyindeki ve batı cephenin de kuzeyindeki altlıkların aynısıdır. Sütuncelerin başlıklarının yerinde ise penç ve yaprak motifleri görülmektedir. Bodrum katın cephesinde ise orada bir kapı, yanlarda birer pencere vardır. Doğu cephede, güney kanadın kuzey cephesinde oval tek yönlü pencere ile zemin katın kapısına ulaşılmaktadır. Kapı yivli basık kemerlidir. Dıştan yine yivli bir sivri kuşatma kemeri içine alınmıştır. sivri kemer dıştan bir kaval silme ile belirginleştirilmiştir.

Sivri kemerin kilit taşı hizasında üstte, kare altlık üstüne sekizgen ve sekiz kollu yıldızlı bir kabara, kemerin köşelerinde ise kabartma geometrik düğüm motifi yer almaktadır. Bu düzenleme dıştan siyah bir kaval silme içine alınmıştır. Bu düzenlemenin de üstünde yine siyah kaval silmeli pano içinde ortada al bayrak motifinin iki yanında birer kitabe vardır. Doğu cephede, güney kanadın doğu cephesinde, aynı kanadın batı cephesindeki düzenlemenin aynısı uygulanmıştır. Üst Örtü Tüm mekanlar içten düz dam, dıştan Marsilya kiremidi kaplı bir kırma çatı ile örtülüdür.

Doğu cephenin ortasındaki basık kemerli kapıdan bodrum katın giriş koridoruna girilmektedir. Koridorun doğu duvarında basık kemerli iki adet pencere iç mekanı aydınlatmaktadır. Koridora açılan kapılar Rustik tarzda analı-kuzulu taş düzenlemesine sahip ve basık kemerlidir. Koridirun batısındaki basık kemerli kapıdan kare planlı mekana girilmektedir. Kare mekan batı duvarındaki basık kemerli bir adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Giriş koridorunun kuzeyindeki basık kemerli iki kapı açıklığı ile kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanan iki mekana girilmektedir. Mekanların yan duvarlarında birer adet basık kemerli pencere vardır.

Giriş koridorunun güneyindeki yine basık kemerli kapıdan geniş salona geçilmektedir. Salon doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Doğu, batı ve güney duvarlarındaki basık kemerli ikişer pencere ile iç mekan aydınlatılmaktadır. Doğu ve batı cephedeki merdivenlerle cephe ortasındaki zemin katın taç kapısına çıkılmaktadır. Kapılardan batıdaki kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan dikdörtgen planlı giriş bölüme açılmaktadır. Bu mekan okuma salonu ile diğer odalar arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır.

Batısında üç adet, doğusunda iki adet pencere iç mekanı aydınlatmaktadır. Kuzeyindeki yivli iki yuvarlak kemerli kapı ile iki mekana girilmektedir. Her iki mekanda dikdörtgen planlı olup uzun kenarlarında yuvarlak kemerli ikişer, kısa kenarında birer adet sivri kemerli birer adet pencere vardır. Giriş mekanının güneybatısındaki yivli yuvarlak kemerli kapı ile kare planlı mekana girilmektedir.

Mekanın batı ve kuzey duvarlarında sivri kemerli birer pencere yer almaktadır. Giriş mekanının güneyindeki yivli yuvarlak kemerli kapı ile okuma salonuna girilmektedir. Salon doğu-batı yönünde dikdörtgen planlıdır. Kuzeydoğusundaki bir diğer kapı ile dışarı çıkılmaktadır. Doğu, batı ve güneyinde ikişerden altı adet sivri kemerli pencere iç mekanı aydınlatmaktadır. Mekanın kuzeybatı köşesinde beyaz ve mavi çini levhalar arasında çiçek motifli küçük eşkenarların süslediği günümüzde mevcut olmayan bir ocak dikkati çekmektedir.

Aksaray: Kılıç Arslan Köşkü

Kılıç Arslan Köşkü; Aksaray’ın Merkez İlçesi, Ervah Mezarlığı’nın doğusunda 1160 m. yüksekliğindeki Kırkkızlar Tepesi’nin zirvesinde yer almaktadır. Şehre hakim bir konumdadır.

Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı gösteren bir kitabe bulunmamaktadır. Yanındaki türbe, mevcut olmayan bir mescit nedeniyle bu yapı topluluğu zaviye olarak da anılmaktadır.

Yapı doğu- batı doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahiptir. 14.00 X 7.50 m. ölçülerindedir. Doğudaki kare planlı mekan ile buna bitişik batıdaki eyvandan ile güneybatıdaki temel seviyesine kadar yıkılmış dehlizden oluşmaktadır. İki mekan arasında yaklaşık 0.30 m.’lik kot farkı vardır. Üst örtüsü yıkılmıştır. Beden duvarlarında da yer yer tahribatlar görülmektedir. Kuzeydoğusunda Kılıç Arslan Türbesi yer almaktadır.

Moloz taş ve düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. İç mekanın zemini ve beden duvarlarının üstü sonradan betonla kaplanmıştır. Cepheler genel itibariyle açıklıklarla hareketlendirilmiştir. Kuzey cephede iki mekanın birleştiği noktada içe, güney cephede ise dışa küçük çıkıntı görülmektedir. Kuzey cephenin doğusunda üst kısmı yıkık dikdörtgen kapı açıklığı; batısında ise eyvana geçişi sağlayan dikdörtgen bir niş içine alınmış sivri kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğu cephe sağır tutulmuşken batı cephe ise yıkılmış büyük bir kemer açıklığı görülmektedir.

Güneybatıda ise günümüzde temel seviyesine kadar yıkılmış doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı ve yine aynı yönde uzanmış sivri beşik tonoz örtülü içerisinde 11 basamaklı merdiven bulunan dehlize batısındaki sivri kemerli kapı açıklığından girilmektedir. Dehlizin üst kısmında güneybatı cephede dıştan sivri kemerli bir niş içine alınmış biri sivri diğeri yuvarlak kemerli iki pencere eyvana açılmaktadır.

Orjinalde bu dehlizin ne için yapılmış olduğu belli değildir. Dehliz ve merdivenin konumu üst kattaki bir mekana ulaşmaktan ziyade alt seviyedeki bir başka mekan veyahut sarnıçla alakalı olabilir. Batıdaki eyvan yaklaşık kare planlı olup üzeri doğu-batı yönünde uzanan beşik tonozla örtülüdür. Eyvan, batıdaki sivri kemerli bir açıklıkla dışarıya bakmaktadır. Eyvanın kuzey ve güney duvarlarında boydan boya uzanan birer sivri kemer vardır.

Kuzey duvarının ortasında sivri kemerli bir niş yer almaktadır. Doğu duvarında doğudaki mekanla bağlantılı yine sivri kemerli iki kapı açıklığı yer almaktadır. Eyvanın doğusundaki mekan pare planlı olup orjinalde kubbeyle örtülüydü. İç mekanın kuzey ve güney duvarlarında sivri kemerli ikişerden dört adet niş görülmektedir. Kuzey duvarında giriş kapısı, güney duvarında ise 3 pencere olduğu yerde büyük bir açıklık bulunmaktadır.

(Görseller: mekan360.com)

Aksaray: Kirazlı Çeşmesi

Kirazlı Çeşmesi; Aksaray’ın Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası, Kirazlı Mahallesi’nde yol kenarında yer almaktadır. Üzerindeki kitabeye göre 1932 yılında yaptırılmıştır.

Çeşme, yol kenarındaki ihata duvarının bir parçası şeklindedir. Bağımlı çeşmeler grubundandır. Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir kütle halindedir. Eserin dıştan yüksekliği 2.09 m., derinliği 0.65 m. dir. Çeşme nişi 2.27 X 0.65 m. ölçülerinde olup doğu-batı doğrultusundaki bir sivri kemerle örtülüdür.

Sivri kemer iki yandan yığma ayaklara oturmaktadır. Niş, kemer ve ayaklar birbirinden profilli bir silme ile ayrılmıştır. Nişin doğu duvarında yerden 0.17 m. yükseklikte ve birbirinden 1.02 m. mesafede iki lülesi vardır. Çeşme nişinin doğu duvarında dikdörtgen bir niş görülmektedir. Bu nişin hemen üstünde de kitabe yer almaktadır.

Kitabenin üst köşelerinde birbirine bakar tarzda bir hilal ve yıldız motifi vardır. Nişin içinde kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen formlu bir yalak yerleştirilmiştir. Çeşmenin üst kısmı düzgün kesme taştan eğimli bir çatı şeklinde düzenlenmiş olup cephesinde dışa taşıntılı ve profilli silme şeklinde bir saçak görülmektedir. Yapının duvarlarında ve kemerinde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Aksaray: Aşağı Dikmen Çeşmesi

Aşağı Dikmen Çeşmesi; Aksaray’ın Merkez İlçesi, Aşağı Dikmen Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Aksaray-Niğde karayolunun 2.2 km. doğusundadır.

Üzerindeki kitabeye göre 1340 / 1922 yılında yaptırılmıştır. Sağlam olan çeşmenin suyu akmaktadır. Çeşme, bağımsız meydan çeşmeleri grubundandır. Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir kütle halindedir. Eserin dıştan yüksekliği 2.38 m., derinliği 0.35 m. dir. Çeşme nişi 1.61 X 0.35 m. ölçülerinde olup doğu-batı doğrultusundaki bir yuvarlak kemerle örtülüdür.

Yuvarlak kemer Rustik tarzda düzenlenmiş kesme taşlardan meydana getirilmiş olup iki yandan yığma ayaklara oturmaktadır. Kemerin kilit taşının yüzeyinde kabartma tekniğinde iki rozet görülmektedir. Niş, kemer ve ayaklar birbirinden profilli bir silme ile ayrılmıştır. Nişin doğu duvarında yerden 0.35 m. yükseklikte ve 0.17 m. uzunluğunda bir lülesi vardır.

Çeşme nişinin doğu duvarında kaş kemerli bir niş görülmektedir. Bu nişin hemen üstünde de 0.27 X 0.25 m. ölçülerinde kitabe yer almaktadır (Çizim: 233). Çeşmenin üst kısmı düzgün kesme taştan eğimli bir çatı şeklinde düzenlenmiştir. Yapının duvarlarında ve kemerinde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Çeşmenin önünde hayvanların su içmesi için yapılmış üçlü su oluğu vardır.

Aksaray: Molla Çeşmesi

Molla Çeşmesi; Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi, Yukarı Mahalle. Aksaray Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yapının üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitabe bulunmamaktadır.

Yöredeki benzer çeşmelerden hareketle XIX.-XX. yy’da inşa edilmiş olabilir. Çeşme, teras şeklinde düzenlenmiş karayolunun aşağıda kalan güney yüzünde olup bağımlı çeşmeleri grubundandır. Çeşmede düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Yapı doğu-batı yönünde uzanan yatay dikdörtgen bir kütleden oluşmaktadır. Çeşmenin dıştan yüksekliği 3.20 m., genişliği 4.80 m., derinliği ise 0.70 m.’dir. Çeşme nişi 2.70 X 0.70 m. ölçülerinde olup niş doğu batı yönünde bir sivri kemerle örtülüdür. Eserin güneye bakan ön cephesi sade bir sivri kemerle hareketlendirilmiştir.

Bu kemer iki yandan yığma ayaklara oturmaktadır. Çeşme nişinin kuzey duvarında, su yalağının hemen başlangıcında iki adet lüle ile sivri kemerli iki adet küçük niş yer almaktadır. Çeşmenin önünde doğu-batı yönünde uzanan bir yalak vardır. Sağlam olan çeşmenin suyu hala akmaktadır.

Aksaray: Sulu Çeşme

Sulu Çeşme; Aksaray’ın Güzelyurt İlçe merkezinin kuzeybatısındaki Göller Mevkiinde bir tarla duvarında yer almaktadır. Yapının üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitabe bulunmamaktadır.

Yöredeki benzer çeşmelerden hareketle XIX.-XX. yy’da inşa edilmiş olabilir. Çeşme, bağımlı çeşmeleri grubundandır. Çeşmede düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı kuzey-güney yönünde uzanan yatay dikdörtgen bir kütleden oluşmaktadır.

Çeşmenin dıştan yüksekliği 3.04 m., genişliği 4.47 m., derinliği ise 0.58 m.’dir. Çeşme nişi 4.47 X 0.58 m. ölçülerinde olup niş doğu batı yönünde bir sivri kemerle örtülüdür. Eserin batıya bakan ön cephesi sade bir sivri kemerle hareketlendirilmiştir.

Bu kemer iki yandan yığma ayaklara oturmaktadır. Ayaklar ve kemer birbirinden profilli silmelerle ayrılmaktadır. Çeşme nişinin kuzey duvarında, bir adet lüle, önünde ise bir yalak yer almaktadır. Sağlam olan çeşmenin suyu akmamaktadır.